น้ำแม่ลาว[1] เป็นแม่น้ำสายหนึ่งในจังหวัดเชียงราย มีต้นน้ำเกิดจากดอยนางแก้วในทิวเขาผีปันน้ำ ในเขตบ้านขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไหลผ่าน อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จากนั้นเป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอพานกับอำเภอแม่ลาว เข้าอำเภอแม่ลาว อำเภอเมืองเชียงราย เข้าสู่อำเภอเวียงชัย และท้ายน้ำเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างอำเภอเวียงชัยกับอำเภอเมืองเชียงราย บรรจบน้ำแม่กกท้ายฝายเชียงราย[2]

น้ำแม่ลาว
น้ำแม่ลาวที่บ้านท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำระบบแม่น้ำโขง
ลุ่มน้ำประธานลุ่มน้ำกก
ชื่อแหล่งน้ำน้ำแม่ลาว
ข้อมูลทั่วไป
ไหลผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ความยาว200 กม.
พื้นที่ลุ่มน้ำ3224
ต้นน้ำขุนลาว
ที่ตั้งของต้นน้ำตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ท้ายน้ำน้ำแม่กก
ที่ตั้งของท้ายน้ำรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงรายกับอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ระดับความสูงของท้ายน้ำ386

ลำน้ำสาขาที่สำคัญ

แก้
  • น้ำแม่เจดีย์
  • น้ำแม่ปูนหลวง
  • น้ำแม่ตาช้าง
  • น้ำแม่สรวย

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 119.
  2. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย