ธาตุคาบ 9 (อังกฤษ: period 9 element) คือทั้งหมดที่อยู่ในแถวที่ 9 ของตารางธาตุธาตุในคาบยังไม่มีการสังเคราะห์หรือค้นพบ ธาตุคาบ 9 นี้ถูกพยากรณ์โดย IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)


โลหะแอลคาไล โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท แลนทาไนด์ แอกทิไนด์ โลหะทรานซิชัน
โลหะหลังทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ อโลหะ แฮโลเจน แก๊สมีสกุล


คาบ s1 s2 p1 p2 p3 p4 p5 p6
9 165

Uhp

166

Uhh

167

Uhs

168

Uho

169

Uhe

170

Usn

171

Usu

172

Usb

บล็อก
บล็อก-s บล็อก-p บล็อก-d บล็อก-f บล็อก-g