ธนาคารเกียรตินาคิน

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KKP)[1] ธนาคารเกียรตินาคินเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจลงทุน โดยทุนภัทรมีบริษัทย่อยให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.ภัทร”) และ บล.เคเคเทรด รวมทั้งมี บลจ.ภัทร ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน[2]

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:KKP)
ก่อตั้ง6 มกราคม พ.ศ. 2514 (49 ปี)
ที่ตั้ง500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลักสุพล วัธนเวคิน
(ประธานกรรมการ)
บรรยง พงษ์พานิช
(ประธานกรรมการบริหาร)
เว็บไซต์www.kiatnakin.co.th

ประวัติแก้ไข

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการด้านเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประกันชีวิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาโครงการ สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือคงที่

ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2514 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และเข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525 จากนั้นในปี พ.ศ. 2531 เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี พ.ศ. 2536

บริษัทได้ระงับกิจการชั่วคราวพร้อมกับสถาบันการเงินอีก 58 แห่ง ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 เป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการ และได้รับอนุญาตให้แยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันในปีถัดมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้เปิดให้บริการเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน ตั๋วเงินฝาก กองทุนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการสินเชื่อธุรกิจ และบริการอื่นๆ

กิจกรรมเพื่อสังคมแก้ไข

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินภัทร” และก่อตั้งมูลนิธิเกียรตินาคินขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557[3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 71,618,397 8.59%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 39,858,256 4.78%
3 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS 37,802,000 4.53%
4 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 34,782,761 4.17%
5 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) 34,750,804 4.17%

อ้างอิงแก้ไข

  1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข