โรงพยาบาลรามคำแหง

โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 450 เตียง ได้เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วย 3 หลัง ขณะนี้โรงพยาบาลเข้าเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือรวม 22 แห่ง นาย รัชช สมบูรณสิน เป็น ประธานกรรมการ นาย ชำนาญ ชนะภัย เป็น กรรมการผู้จัดการ นาย วิรัตน์ ชื่นอิ่ม เป็น กรรมการผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลรามคำแหง


ลักษณะการประกอบธุรกิจแก้ไข

ธุรกิจหลักเป็น ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (General Hospital) ในกลุ่มบริษัทร่วมและโรงพยาบาลในเครือที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเหมือนกันจะมีลักษณะต่างฝ่ายต่างประกอบธุรกิจทางด้านการรักษาพยาบาลในพื้นที่ของตนเอง


กลุ่มโรงพยาบาลในเครือแก้ไข

  ลำดับ	      ชื่อโรงพยาบาล	   จังหวัดที่ตั้ง  

กรุงเทพมหานคร

   1          โรงพยาบาลรามคำแหง    กรุงเทพมหานคร
   2          โรงพยาบาลสินแพทย์	    กรุงเทพมหานคร
   3          โรงพยาบาลวิภาราม	    กรุงเทพมหานคร
   4          โรงพยาบาลสุขุมวิท	    กรุงเทพมหานคร
   5          โรงพยาบาลเสรีรักษ์	    กรุงเทพมหานคร
   6          โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก  กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ

   7          โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม	  เชียงใหม่
   8          โรงพยาบาล เทพปัญญา	  เชียงใหม่
   9          โรงพยาบาลลานนา         เชียงใหม่
   10          โรงพยาบาลช้างเผือก	      เชียงใหม่
   11          โรงพยาบาลเชียงราย ราม	  เชียงราย
   12          โรงพยาบาลเขลางค์นคร ราม  ลำปาง
   13          โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม    ลำพูน 
   14          โรงพยาบาลพะเยา ราม	  พะเยา  
   15          โรงพยาบาลแพร่ ราม	       แพร่
   16          โรงพยาบาลน่าน ราม	       น่าน
   17          โรงพยาบาลแม่สอด ราม	   ตาก
   18          โรงพยาบาลเพชรรัตน์	       เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   19          โรงพยาบาลขอนแก่น ราม	   ขอนแก่น
   20          โรงพยาบาลเมืองเลย ราม	   เลย
   21          โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม	   ชัยภูมิ
   22          โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม	   บุรีรัมย์

ภาคกลาง

   23	          โรงพยาบาลเทพากร	   นครปฐม
   24	          โรงพยาบาลราชธานี	   พระนครศรีอยุธยา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข