ธงพลเรือน เป็นธงชาติที่ใช้โดยประชาชน หน่วยงานเอกชนที่ไม่สังกัดรัฐบาล. ชัก ประดับ หรือ ตกแต่งอาคารสถานที่ รวมถึงเรือพลเรือน ที่มิได้สังกัดราชการ และ กองทัพเรือ.

บางประเทศมีการใช้ธงพลเรือนในการออกแบบสำหรับธงราชการ และ ธงกองทัพ, ส่วนของธงพลเรือน ยกตราแผ่นดินออกจากธง เช่น สเปน และ เซอร์เบีย. กลุ่มประเทศนอร์ดิก การออกแบบธงมีพื้นฐานมาจาก ธงกางเขนนอร์ดิก. หลายประเทศในกลุ่มเครือจักรภพแห่งประชาชาติ โดยใช้ระบบธงแสดงสัญชาติ (ธงเรือราษฎร์) ใช้รูปแบบของธงแสดงสัญชาติสีแดง.

ธงพลเรือน

แก้

อ้างอิง

แก้