ธงชาติไซปรัส (กรีก: ΣημαίατηςΚύπρου; ตุรกี: Kıbrıs bayrağı) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1960 ตามข้อตกลงซูริคและลอนดอน ซึ่งกำหนดให้ไซปรัสมีสถานะเป็นรัฐเอกราชและมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง


ธงชาติไซปรัส
การใช้ ธงชาติและธงชาติประจำเรือ
สัดส่วนธง 3:5
ประกาศใช้ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
ออกแบบโดย รูปแผนที่ของเกาะไซปรัสทั้งหมด รองรับด้วยช่อมะกอกสองช่อบนพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว

ลักษณะของธงชาติไซปรัสเป็นรูปแผนที่ของเกาะไซปรัสทั้งหมด รองรับด้วยช่อมะกอกสองช่อบนพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ส่วนช่อมะกอกคู่นอกจากจะหมายถึงสันติภาพโดยทั่วไปแล้ว ยังมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงสันติภาพระหว่างชาวเติร์กและชาวกรีก ซึ่งเป็นประชากรสองกลุ่มใหญ่ของประเทศ สีของแผนที่เกาะไซปรัสนั้นเป็นสีเหลืองทองแดง มีความหมายถึงแร่ทองแดงซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากภายในเกาะ (โดยหลักแล้วมักอยู่ในรูปของชาลโคไพไรต์ (chalcopyrite) ซึ่งมีสีเหลือง) อันเป็นที่มาแห่งนามของเกาะนี้

ไซปรัสเดินเป็นดินแดนที่มีชาวกรีกอาศัยอยู่ ต่อมาได้ถูกจักรวรรดิออตโตมาน (ปัจจุบันคือประเทศตุรกี) พิชิตได้ในปี ค.ศ. 1571 นำมาซึ่งการตั้งถิ่นฐานของชาวเติร์กในไซปรัส หลังจากนั้นไซปรัสก็ได้ตกอยู่ในความปกครองของสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1878 การออกแบบธงชาติไซปรัสซึ่งได้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการเมื่อมีการประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1960 เป็นความพยายามที่จะเลือกใช้สัญลักษณ์ของชาติที่สื่อถึงสันติภาพและความปรองดองระหว่างประชาคมชาวกรีกและชาวเติร์กซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันมาโดยตลอด ทว่าแนวคิดดังกล่าวก็มิได้เป็นจริง ในปี ค.ศ. 1974 กองทัพตุรกีได้เข้ารุกรานและยึดครองดินแดนภาคเหนือของเกาะไซปรัส พร้อมทั้งจัดตั้งสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ ซึ่งเป็นรัฐชาติที่มีเพียงตุรกีเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่ให้การยอมรับในทางพฤตินัย สาธารณรัฐดังกล่าวได้กำหนดธงชาติของตนเองขึ้นให้คล้ายกับธงชาติตุรกี โดยที่ใช้สีสลับกันกับธงชาติตุรกีและแถบสีแดงพาดบนธง 2 แถบ ในดินแดนไซปรัสเหนือนั้นมักจะชักธงชาติของตนขึนร่วมกับธงชาติตุรกี ในขณะที่ดินแดนที่เหลือทางตอนใตนิยมจะชักธงชาติไซปรัสร่วมกับธงชาติกรีซ

การออกแบบ แก้

 
ธงอาณานิคมไซปรัสภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร
 
ธงชาติไซปรัสแบบที่ใช้ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ค.ศ. 1960
 
ธงชาติไซปรัสเหนือ (สาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ)

ก่อนที่ไซปรัสจะมีธงชาติของตนเองนั้น ชาวไซปรัสได้เลือกใช้ธงชาติกรีซและธงชาติตุรกีเป็นสัญลักษณ์ตามกลุ่มประชาคมของตนเอง ส่วนธงชาติไซปรัสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นแบบธงที่ชนะเลิศการประกวดแบบธงชาติในปี ค.ศ. 1960 ตามรัฐธรรมนูญของไซปรัสได้ระบุว่า ธงชาติจะต้องไม่ประกอบด้วยทั้งสีน้ำเงินและสีแดง และไม่มีทั้งเครื่องหมายกางเขน (สัญลักษณ์ในศาสนาคริสต์) และรูปเดือนเสี้ยว (สัญลักษณ์ในศาสนาอิสลาม) ทั้งนั้เพราะสีน้ำเงินและรูปกางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในธงชาติกรีซ ส่วนสีแดงและจันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์ในธงชาติตุรกี ผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบธงชาติไซปรัสจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้สัญลักษณ์ทั้งสี่อย่างนี้เพื่อพยายามให้ธงชาติที่ออกมามีลักษณะที่ "เป็นกลาง" ให้มากที่สุด

แบบธงชาติไซปรัสที่ชนะการประกวดนั้นมีพื้นฐานมาจากแบบธงซึ่งเสนอโดย อิสเม็ท กือนีย์ (İsmet Güney) จิตรกรชาวไซปรัสเซื้อสายตุรกี[1] แบบธงดังกล่าวนี้ได้รับการเลือกจากประธานาธิบดีมาการิออสที่ 3 ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐไซปรัส ร่วมด้วยความเห็นชอบจากรองประธานาธิบดีฟาซิล กือซึก (Fazil Küçük)

แม้ว่าการกำหนดธงชาติไซปรัสดังกล่าวจะมีการเลือกแบบที่ประชาคมทั้งสองกลุ่มสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อพยายามสร้างความสามัคคีระหว่างชนทั้งสองกลุ่ม และมีการกำหนดในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐไซปรัส ให้มีการใช้ธงชาติไซปรัสร่วมกันกับทั้งธงชาติของกรีซและตุรกี (สถาบันและองค์กรต่างๆ ของรัฐจะต้องแสดงธงชาติไซปรัสร่วมกับธงชาติกรีซและธงชาติตุรกี ส่วนพลเรือนอาจเลือกชักธงชาติไซปรัสขึ้นร่วมกับธงชาติกรีซหรือธงชาติตุรกีเพียงใดธงหนึ่ง หรือจะชักร่วมกันกับธงของทั้งสองชาติก็ได้) แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้ว ธงชาติไซปรัสมักจะถูกใช้โดยชาวไซปรัสเชื้อสายกรีกเท่านั้น ต่อมาเมื่อเกิดการรุกรานไซปรัสโดยตุรกีและการสถาปนาไซปรัสเหนือขึ้นเป็นรัฐซึ่งประกาศเอกราชเพียงฝ่ายเดียว ชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีจึงเลือกใช้ธงชาติไซปรัสเหนือเป็นธงของกลุ่มตนเอง

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Evripidou, Stefanos (2009-06-25). "Cyprus flag designer dies". Cyprus Mail. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-26. สืบค้นเมื่อ 2009-07-11.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้