ตำบลบึงบา

ตำบลในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

บึงบา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองขุดชลประทานสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ คลองเก้า คลองสิบ คลองสิบเอ็ด รวมทั้งคลองแอนหรือคลองกลางต่าง ๆ ที่คั่นระหว่างคลองชลประทานสายหลัก

ตำบลบึงบา
อักษรไทยตำบลบึงบา
อักษรโรมันTambon Bueng Ba
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ
พื้นที่[1][2]
 • ทั้งหมด42.21 ตร.กม. (16.30 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[3][4]
 • ทั้งหมด7,352 คน
 • ความหนาแน่น174.18 คน/ตร.กม. (451.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์12170
รหัสภูมิศาสตร์130401
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ตําบลบึงบาอยู่ในความดูแลขององค์กร 2 องค์กร ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองเสือและองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา เทศบาลตำบลหนองเสือเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองเสือ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[5] ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาเดิมมีฐานะเป็นสภาตําบลบึงบา ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538[6] ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมักใช้เพื่อการอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม[1] ส่วนที่ดินนอกเขตเทศบาลยังคงใช้สำหรับการเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว กล้วย แก้วมังกร ลำไย และส้มเขียวหวาน[7]

ประวัติแก้ไข

ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในตำบลบึงบา ผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ช่วงแรกเริ่มเข้ามาในสมัยขุนบุรีบำรุงรักษ์ คาดว่าเป็นชาวจีนแจวเรือจ้างและมีการบอกต่อกันว่ามีพื้นที่เหมาะแก่การทำนา จึงมีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาเพิ่มขึ้น ส่วนมากมาจากนนทบุรี บ้านแพ้ว และองครักษ์[8] บริเวณนี้ในอดีตมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีบึงและหนองขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ในบึงและหนองเหล่านั้นมีต้นบา (ไม้น้ำชนิด Nymphoides indica) ขึ้นอยู่ทั่วไป เมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงเรียกท้องที่นี้ว่า ตำบลบึงบา[8]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตำบลบึงบาตั้งอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของอำเภอหนองเสือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้[9]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ตำบลบึงบาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่[1][2][9]

 • หมู่ที่ 1 บ้านไทรย้อย อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาทั้งหมู่
 • หมู่ที่ 2 บ้านวังตะเคียนพัฒนา หรือ บ้านวังตะเคียน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาทั้งหมู่
 • หมู่ที่ 3 บ้านแสงมณี อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาทั้งหมู่
 • หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาทั้งหมู่
 • หมู่ที่ 5 บ้านบึงพัฒนา หรือ บ้านบึงบา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือทั้งหมู่
 • หมู่ที่ 6 บ้านบึงพัฒนา หรือ บ้านปากบึงพัฒนา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือทั้งหมู่
 • หมู่ที่ 7 บ้านศาลาลอย อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาทั้งหมู่
 • หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาทั้งหมู่

การคมนาคมแก้ไข

เส้นทางสายสำคัญที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่ตำบลบึงบาและเชื่อมต่อกับตำบลอื่น ๆ ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 สายคลอง 10 – ปากคลอง 13
 • ทางหลวงชนบท ปท.3023 สายแยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 26+350) – เลียบคลอง 11 ฝั่งตะวันตก
 • ทางหลวงชนบท ปท.3027 สายแยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 23+750) – เลียบคลอง 10 ฝั่งตะวันตก
 • ทางหลวงชนบท ปท.4001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3261 (กม.ที่ 8+800) – บ้านคลองห้า
 • ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 1-0001 สายบ้านวังตะเคียน–บ้านแสงมณี
 • ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 1-0021 สายคลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก
 • ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 19-017 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3261 – บ้านคลองสิบสาม และทางหลวงท้องถิ่นสายแอน 1

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา. "ประวัติ และข้อมูลตำบล." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://bungba-sao.go.th/public/history/data/index/menu/22 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 9 กันยายน 2563.
 2. 2.0 2.1 เทศบาลตำบลหนองเสือ. "ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nongsua.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mg [ม.ป.ป.]. สืบค้น 9 กันยายน 2563.
 3. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลบึงบา [เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา]". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
 4. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลบึงบา [เขตเทศบาลตำบลหนองเสือ]". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
 5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 6 ง): 1–63. 3 มีนาคม 2538. Check date values in: |date= (help)
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา. "ผลิตผลทางการเกษตร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://bungba-sao.go.th/public/agricultural/data/listagricultural/agricultural_category_id/1/menu/163 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 9 กันยายน 2563.
 8. 8.0 8.1 ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2559). รูปแบบการพัฒนาน้ำข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชน ของนักวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลาง. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 1(2), หน้า 17.
 9. 9.0 9.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 93 ง): 67–83. 12 ตุลาคม 2541. Check date values in: |date= (help)