ตำบลน้ำหัก

ตำบลในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ตำบลน้ำหัก เป็นตำบลในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำบลน้ำหัก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nam Hak
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอคีรีรัฐนิคม
พื้นที่
 • ทั้งหมด77.14 ตร.กม. (29.78 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด4,556 คน
 • ความหนาแน่น59.77 คน/ตร.กม. (154.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84180
รหัสภูมิศาสตร์840803
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

บ้านน้ำหักตั้งอยู่สองริมฝั่งคลองยัน อำเภอท่าขนอน(อำเภอคีรีรัฐนิคม)ประชาชนทำสวนผลไม้ และทำนา ปี พ.ศ. 2485 แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านหวายหนิม
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก
หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก
หมู่ที่ 5 บ้านเชียวมุด
หมู่ที่ 6 บ้านเขาชงโค
หมู่ที่ 7 บ้านไร่ยาว
หมู่ที่ 8 บ้านปากลาง
พ.ศ. 2492 กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตำบล ชื่อว่าตำบลตะกุกใต้ อำเภอท่าขนอน โดยโอน ม.6,7,8 ขึ้นต่อ ต.ตะกุกใต้ อ.ท่าขนอน
พ.ศ. 2522 ตั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย แยกจากหมู่ที่ 2 บ้านหวายหนิม
พ.ศ. 2524 ตั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด แยกจากหมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย แยกจากหมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวมุด
พ.ศ. 2528 ตั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด แยกจากหมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม แยกจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านปากพาย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ตำบลน้ำหักอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม 17กม.ห่างจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีประมาณ 75 กม.เป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตกมีพื้นที่ในเขารักษาพันธุ์ป่าคลองแสงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันแล้วลาดเอียงมาทางทิศตะวันออกมีลำคลองสำคัญ 3 สาย คือคลองยัน ไหลผ่าน ม.2 ม.10 ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 คลองตุย ไหลผ่าน ม.9 ม.8 ม.5ไหลลงคลองยัน คลองพาย ไหลผ่าน ม.11 ม.2 ไหลลงคลองยัน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

อาณาเขตแก้ไข

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าขนอน ตำบลบ้านยาง ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน

ภูมิประเทศแก้ไข

พื้นที่ตำบลน้ำหัก เป็นพื้นที่ราบสูงจากทิศตะวันตก เป็นที่ร่บลุ่มทิศตะวันออก พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน มีลำน้ำสำคัญคือ คลองยัน คลองตุย และคลองพาย ตำบลน้ำหัก มีเนื้อที่ประมาณ 77.14 ตร.กม. หรือประมาณ 45,500 ไร่

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนประชากร และบ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร บ้าน
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านวัดน้ำหัก 171 196 367
หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย 103 99 202
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก 262 248 510
หมู่ที่ 4 บ้านมาศปัก 164 161 325
หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ 302 309 611
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย 186 198 384
หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด 180 147 327
หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย 270 266 536
หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด 263 237 500
หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม 167 185 352
หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ 202 188 390
2,270 2,234 4,504

อ้างอิงแก้ไข

จำนวนประชากรและบ้าน

ปี พ.ศ. 2561http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showVillageData.php?rcode=84080803&statType=1&year=61

มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/displayData