จุดหลอมเหลวของธาตุ (หน้าข้อมูล)

จุดหลอมเหลว

แก้
1 H hydrogen (H2)
use 14.01 K -259.14 °C -434.45 °F
WEL 14.01 K -259.14 °C -434.45 °F
CRC -259.34 °C
LNG -259.35 °C
2 He helium
use 0.95 K (at 2.5 MPa) -272.2 °C (at 2.5 MPa) -458 °F (at 2.5 MPa)
WEL 0.95 K -272.2 °C -458 °F
LNG -272.15 °C (at 25 atm)
3 Li lithium
use 453.69 K 180.54 °C 356.97 °F
WEL 453.69 K 180.54 °C 356.97 °F
CRC 180.50 °C
LNG 180.54 °C
4 Be beryllium
use 1560 K 1287 °C 2349 °F
WEL 1560 K 1287 °C 2349 °F
CRC 1287 °C
LNG 1287 °C
5 B boron
use 2349 K 2076 °C 3769 °F
WEL 2349 K 2076 °C 3769 °F
CRC 2075 °C
LNG 2076 °C
6 C carbon (graphite)
use
WEL ? (3800 K) ? (3527 °C) ? (6381 °F)
CRC tp 4489 °C (at 10.3 MPa)
LNG subl. (3915-4020) °C
6 C carbon (diamond)
use
WEL ? (3800 K) ? (3527 °C) ? (6381 °F)
CRC 4440 °C (at 12.4 GPa)
LNG (at 63.5 atm) 3500 °C
7 N nitrogen (N2)
use 63.15 K -210.00 °C -346.00 °F
WEL 63.05 K -210.1 °C -346.18 °F
CRC -210.00 °C
LNG -210.01 °C
8 O oxygen (O2)
use 54.36 K -218.79 °C -361.82 °F
WEL 54.8 K -218.3 °C -360.9 °F
CRC -218.79 °C
LNG -218.4 °C
9 F fluorine (F2)
use 53.53 K -219.62 °C -363.32 °F
WEL 53.53 K -219.62 °C -363.32 °F
CRC tp -219.67 °C
LNG -219.61 °C
10 Ne neon
use 24.56 K -248.59 °C -415.46 °F
WEL 24.56 K -248.59 °C -415.46 °F
CRC -248.59 °C
LNG -248.67 °C
11 Na sodium
use 370.87 K 97.72 °C 207.9 °F
WEL 370.87 K 97.72 °C 207.9 °F
CRC 97.80 °C
LNG 97.82 °C
12 Mg magnesium
use 923 K 650 °C 1202 °F
WEL 923 K 650 °C 1202 °F
CRC 650 °C
LNG 651 °C
13 Al aluminium
use 933.47 K 660.32 °C 1220.58 °F
WEL 933.47 K 660.32 °C 1220.58 °F
CRC 660.32 °C
LNG 660.323 °C
freezing point 933.473 K (660.323 °C) fixed point on ITS-90
14 Si silicon
use 1687 K 1414 °C 2577 °F
WEL 1687 K 1414 °C 2577 °F
CRC 1414 °C
LNG 1412 °C
15 P phosphorus (white)
use 317.30 K 44.15 °C 111.47 °F
WEL 317.3 K 44.2 °C 111.6 °F
CRC 44.15 °C
LNG 44.15 °C
15 P phosphorus (red)
use 870 K 597 °C 1107 °F
CRC tp 590 °C
LNG 597 °C
15 P phosphorus (black)
use 883 K 610 °C 1130 °F
CRC 610 °C
LNG
16 S sulfur (orthorhombic, alpha)
use (trans. to beta) 368.4 K (trans. to beta) 95.3 °C (trans. to beta) 203.5 °F
CRC (trans. to mono) 95.3 °C
LNG (trans. to beta) 94.5 °C
16 S sulfur (monoclinic, beta, trans. slowly to alpha)
use 388.36 K 115.21 °C 239.38 °F
WEL 388.36 K 115.21 °C 239.38 °F
CRC 119.6 °C
LNG 115.21 °C
16 S sulfur (gamma)
use 380.0 K 106.8 °C 224.2 °F
LNG 106.8 °C
17 Cl chlorine (Cl2)
use 171.6 K -101.5 °C -150.7 °F
WEL 171.6 K -101.5 °C -150.7 °F
CRC -101.5 °C
LNG -101.5 °C
18 Ar argon
use 83.80 K -189.35 °C -308.83 °F
WEL 83.8 K -189.3 °C -308.7 °F
CRC -189.35 °C
LNG -189.38 °C
19 K potassium
use 336.53 K 63.38 °C 146.08 °F
WEL 336.53 K 63.38 °C 146.08 °F
CRC 63.5 °C
CR2 63.38 °C
LNG 63.38 °C
20 Ca calcium
use 1115 K 842 °C 1548 °F
WEL 1115 K 842 °C 1548 °F
CRC 842 °C
LNG 842 °C
21 Sc scandium
use 1814 K 1541 °C 2806 °F
WEL 1814 K 1541 °C 2806 °F
CRC 1541 °C
LNG 1541 °C
22 Ti titanium (hexagonal)
use 1941 K 1668 °C 3034 °F
WEL 1941 K 1668 °C 3034 °F
CRC 1668 °C
LNG 1668 °C
23 V vanadium
use 2183 K 1910 °C 3470 °F
WEL 2183 K 1910 °C 3470 °F
CRC 1910 °C
LNG 1917 °C
24 Cr chromium
use 2180 K 1907 °C 3465 °F
WEL 2180 K 1907 °C 3465 °F
CRC 1907 °C
LNG 1907 °C
25 Mn manganese
use 1519 K 1246 °C 2275 °F
WEL 1519 K 1246 °C 2275 °F
CRC 1246 °C
LNG (face-centered tetragonal) 1244 °C
26 Fe iron
use 1811 K 1538 °C 2800 °F
WEL 1811 K 1538 °C 2800 °F
CRC 1538 °C
LNG 1535 °C
27 Co cobalt
use 1768 K 1495 °C 2723 °F
WEL 1768 K 1495 °C 2723 °F
CRC 1495 °C
LNG 1494 °C
28 Ni nickel
use 1728 K 1455 °C 2651 °F
WEL 1728 K 1455 °C 2651 °F
CRC 1455 °C
LNG 1453 °C
29 Cu copper
use 1357.77 K 1084.62 °C 1984.32 °F
WEL 1357.77 K 1084.62 °C 1984.32 °F
CRC 1084.62 °C
LNG 1084.62 °C
freezing point 1357.77 K (1084.62 °C) fixed point on ITS-90
30 Zn zinc
use 692.68 K 419.53 °C 787.15 °F
WEL 692.68 K 419.53 °C 787.15 °F
CRC 419.53 °C
LNG 419.527 °C
freezing point 692.677 K (419.527 °C) fixed point on ITS-90
31 Ga gallium
use 302.9146 K 29.7646 °C 85.5763 °F
WEL 302.91 K 29.76 °C 85.57 °F
CRC tp 29.771 °C
CR2 29.76 °C
LNG 29.7646 °C
melting point 302.9146 K (29.7646 °C) fixed point on ITS-90
32 Ge germanium
use 1211.40 K 938.25 °C 1720.85 °F
WEL 1211.4 K 938.3 °C 1720.9 °F
CRC 938.25 °C
LNG 937.3 °C
33 As arsenic
use 1090 K 817 °C 1503 °F
WEL 1090 K 817 °C 1503 °F
CRC tp 817 °C (at 3.70 MPa)
CR2 817 °C
LNG 817 °C
34 Se selenium (hexagonal, gray)
use 494 K 221 °C 430 °F
WEL 494 K 221 °C 430 °F
CRC 220.5 °C
CR2 221 °C
LNG 217 °C
34 Se selenium (vitreous)
use (trans. to gray) 453 K (trans. to gray) 180 °C (trans. to gray) 356 °F
CRC (trans. to gray) 180 °C
35 Br bromine (Br2)
use 265.8 K -7.3 °C 19 °F
WEL 265.8 K -7.3 °C 19 °F
CRC -7.2 °C
LNG -7.25 °C
36 Kr krypton
use 115.79 K -157.36 °C -251.25 °F
WEL 115.79 K -157.36 °C -251.25 °F
CRC tp -157.38 °C (at 73.2 kPa)
LNG -157.36 °C
37 Rb rubidium
use 312.46 K 39.31 °C 102.76 °F
WEL 312.46 K 39.31 °C 102.76 °F
CRC 39.30 °C
CR2 39.31 °C
LNG 39.31 °C
38 Sr strontium
use 1050 K 777 °C 1431 °F
WEL 1050 K 777 °C 1431 °F
CRC 777 °C
LNG 757 °C
39 Y yttrium
use 1799 K 1526 °C 2779 °F
WEL 1799 K 1526 °C 2779 °F
CRC 1522 °C
CR2 1526 °C
LNG 1522 °C
40 Zr zirconium
use 2128 K 1855 °C 3371 °F
WEL 2128 K 1855 °C 3371 °F
CRC 1855 °C
LNG 1852 °C
41 Nb niobium
use 2750 K 2477 °C 4491 °F
WEL 2750 K 2477 °C 4491 °F
CRC 2477 °C
LNG 2468 °C
42 Mo molybdenum
use 2896 K 2623 °C 4753 °F
WEL 2896 K 2623 °C 4753 °F
CRC 2623 °C
LNG 2622 °C
43 Tc technetium (Tc-98 ?)
use 2430 K 2157 °C 3915 °F
WEL 2430 K 2157 °C 3915 °F
CRC 2157 °C
LNG (Tc-98) 2157 °C
44 Ru ruthenium
use 2607 K 2334 °C 4233 °F
WEL 2607 K 2334 °C 4233 °F
CRC 2334 °C
LNG 2334 °C
45 Rh rhodium
use 2237 K 1964 °C 3567 °F
WEL 2237 K 1964 °C 3567 °F
CRC 1964 °C
LNG 1963 °C
46 Pd palladium
use 1828.05 K 1554.9 °C 2830.82 °F
WEL 1828.05 K 1554.9 °C 2830.82 °F
CRC 1554.9 °C
LNG 1555 °C
47 Ag silver
use 1234.93 K 961.78 °C 1763.2 °F
WEL 1234.93 K 961.78 °C 1763.2 °F
CRC 961.78 °C
LNG 961.78 °C
freezing point 1234.93 K (961.78 °C) fixed point on ITS-90
48 Cd cadmium
use 594.22 K 321.07 °C 609.93 °F
WEL 594.22 K 321.07 °C 609.93 °F
CRC 321.07 °C
LNG 321 °C
49 In indium
use 429.75 K 156.60 °C 313.88 °F
WEL 429.75 K 156.6 °C 313.88 °F
CRC 156.60 °C
LNG 156.60 °C
freezing point 429.7485 K (156.5985 °C) fixed point on ITS-90
50 Sn tin (white)
use 505.08 K 231.93 °C 449.47 °F
WEL 505.08 K 231.93 °C 449.47 °F
CRC 231.93 °C
LNG 231.928 °C
freezing point 505.078 K (231.928 °C) fixed point on ITS-90
51 Sb antimony
use 903.78 K 630.63 °C 1167.13 °F
WEL 903.78 K 630.63 °C 1167.13 °F
CRC 630.63 °C
LNG 630.7 °C
52 Te tellurium
use 722.66 K 449.51 °C 841.12 °F
WEL 722.66 K 449.51 °C 841.12 °F
CRC 449.51 °C
LNG 449.8 °C
53 I iodine (I2)
use 386.85 K 113.7 °C 236.66 °F
WEL 386.85 K 113.7 °C 236.66 °F
CRC 113.7 °C
LNG 113.60 °C
54 Xe xenon
use 161.4 K -111.7 °C -169.1 °F
WEL 161.4 K -111.7 °C -169.1 °F
CRC tp -111.79 °C (at 81.6 kPa)
LNG -111.8 °C
55 Cs caesium
use 301.59 K 28.44 °C 83.19 °F
WEL 301.59 K 28.44 °C 83.19 °F
CRC 28.5 °C
CR2 28.44 °C
LNG 28.44 °C
56 Ba barium
use 1000 K 727 °C 1341 °F
WEL 1000 K 727 °C 1341 °F
CRC 727 °C
LNG 726.9 °C
57 La lanthanum
use 1193 K 920 °C 1688 °F
WEL 1193 K 920 °C 1688 °F
CRC 918 °C
CR2 920 °C
LNG 920 °C
58 Ce cerium
use 1068 K 795 °C 1463 °F
WEL 1068 K 795 °C 1463 °F
CRC 798 °C
CR2 799 °C
LNG 795 °C
59 Pr praseodymium
use 1208 K 935 °C 1715 °F
WEL 1208 K 935 °C 1715 °F
CRC 931 °C
LNG 935 °C
60 Nd neodymium
use 1297 K 1024 °C 1875 °F
WEL 1297 K 1024 °C 1875 °F
CRC 1021 °C
CR2 1016 °C
LNG 1024 °C
61 Pm promethium (Pm-147 ?)
use 1315 K 1042 °C 1908 °F
WEL 1373 K 1100 °C 2012 °F
CRC 1042 °C
LNG (Pm-147) 1080 °C
62 Sm samarium
use 1345 K 1072 °C 1962 °F
WEL 1345 K 1072 °C 1962 °F
CRC 1074 °C
CR2 1072 °C
LNG 1074 °C
63 Eu europium
use 1099 K 826 °C 1519 °F
WEL 1099 K 826 °C 1519 °F
CRC 822 °C
LNG 822 °C
64 Gd gadolinium
use 1585 K 1312 °C 2394 °F
WEL 1585 K 1312 °C 2394 °F
CRC 1313 °C
CR2 1314 °C
LNG 1312 °C
65 Tb terbium
use 1629 K 1356 °C 2473 °F
WEL 1629 K 1356 °C 2473 °F
CRC 1356 °C
CR2 1359 °C
LNG 1356 °C
66 Dy dysprosium
use 1680 K 1407 °C 2565 °F
WEL 1680 K 1407 °C 2565 °F
CRC 1412 °C
CR2 1411 °C
LNG 1412 °C
67 Ho holmium
use 1734 K 1461 °C 2662 °F
WEL 1734 K 1461 °C 2662 °F
CRC 1474 °C
CR2 1472 °C
LNG 1474 °C
68 Er erbium
use 1802 K 1529 °C 2784 °F
WEL 1770 K 1497 °C 2727 °F
CRC 1529 °C
LNG 1529 °C
talk
  • The Gmelin rare earths handbook lists 1522 °C and 1550 °C as two melting points given in the literature, the most recent reference [Handbook on the chemistry and physics of rare earths, vol.12 (1989)] is given with 1529 °C.
  • The World Book encyclopedia from 2002 lists 1529 °C.
69 Tm thulium
use 1818 K 1545 °C 2813 °F
WEL 1818 K 1545 °C 2813 °F
CRC 1545 °C
LNG 1545 °C
70 Yb ytterbium
use 1097 K 824 °C 1515 °F
WEL 1097 K 824 °C 1515 °F
CRC 819 °C
CR2 824 °C
LNG 819 °C
71 Lu lutetium
use 1925 K 1652 °C 3006 °F
WEL 1925 K 1652 °C 3006 °F
CRC 1663 °C
LNG 1663 °C
72 Hf hafnium
use 2506 K 2233 °C 4051 °F
WEL 2506 K 2233 °C 4051 °F
CRC 2233 °C
LNG 2227 °C
73 Ta tantalum
use 3290 K 3017 °C 5463 °F
WEL 3290 K 3017 °C 5463 °F
CRC 3017 °C
LNG 2996 °C
74 W tungsten
use 3695 K 3422 °C 6192 °F
WEL 3695 K 3422 °C 6192 °F
CRC 3422 °C
LNG 3387 °C
75 Re rhenium
use 3459 K 3186 °C 5767 °F
WEL 3459 K 3186 °C 5767 °F
CRC 3186 °C
LNG 3180 °C
76 Os osmium
use 3306 K 3033 °C 5491 °F
WEL 3306 K 3033 °C 5491 °F
CRC 3033 °C
LNG 3045 °C
77 Ir iridium
use 2719 K 2446 °C 4435 °F
WEL 2739 K 2466 °C 4471 °F
CRC 2446 °C
LNG 2447 °C
78 Pt platinum
use 2041.4 K 1768.3 °C 3214.9 °F
WEL 2041.4 K 1768.3 °C 3214.9 °F
CRC 1768.4 °C
LNG 1769 °C
79 Au gold
use 1337.33 K 1064.18 °C 1947.52 °F
WEL 1337.33 K 1064.18 °C 1947.52 °F
CRC 1064.18 °C
LNG 1064.18 °C
freezing point 1337.33 K (1064.18 °C) fixed point on ITS-90
80 Hg mercury
use 234.32 K -38.83 °C -37.89 °F
WEL 234.32 K -38.83 °C -37.89 °F
CRC tp -38.837 °C
LNG -38.83 °C
81 Tl thallium
use 577 K 304 °C 579 °F
WEL 577 K 304 °C 579 °F
CRC 304 °C
LNG 303.5 °C
82 Pb lead
use 600.61 K 327.46 °C 621.43 °F
WEL 600.61 K 327.46 °C 621.43 °F
CRC 327.46 °C
LNG 327.43 °C
83 Bi bismuth
use 544.7 K 271.5 °C 520.7 °F
WEL 544.4 K 271.3 °C 520.3 °F
CRC 271.40 °C
LNG 271.5 °C
84 Po polonium
use 527 K 254 °C 489 °F
WEL 527 K 254 °C 489 °F
CRC 254 °C
LNG 254 °C
85 At astatine
use 575 K 302 °C 576 °F
WEL 575 K 302 °C 576 °F
CRC 302 °C
LNG 302 °C
86 Rn radon
use 202 K -71 °C -96 °F
WEL 202 K -71 °C -96 °F
CRC -71 °C
LNG -71 °C
87 Fr francium
use 300 K 27 °C 80 °F
CRC 27 °C
88 Ra radium
use 973 K 700 °C 1292 °F
WEL 973 K 700 °C 1292 °F
CRC 700 °C
LNG 700.1 °C
89 Ac actinium (Ac-227 ?)
use circa 1323 K circa 1050 °C circa 1922 °F
WEL 1323 K 1050 °C 1922 °F
CRC 1051 °C
LNG (Ac-227) 1050(50) °C
90 Th thorium
use 2115 K 1842 °C 3348 °F
WEL 2115 K 1842 °C 3348 °F
CRC 1750 °C
LNG 1750 °C
91 Pa protactinium
use 1841 K 1568 °C 2854 °F
WEL 1841 K 1568 °C 2854 °F
CRC 1572 °C
92 U uranium
use 1405.3 K 1132.2 °C 2070 °F
WEL 1405.3 K 1132.2 °C 2070 °F
CRC 1135 °C
LNG 1135 °C
93 Np neptunium
use 917 K 644 °C 1191 °F
WEL 910 K 637 °C 1179 °F
CRC 644 °C
LNG 644 °C
94 Pu plutonium
use 912.5 K 639.4 °C 1182.9 °F
WEL 912.5 K 639.4 °C 1182.9 °F
CRC 640 °C
LNG 639.5 °C
95 Am americium
use 1449 K 1176 °C 2149 °F
WEL 1449 K 1176 °C 2149 °F
CRC 1176 °C
LNG 1176 °C
96 Cm curium (Cm-244 ?)
use 1613 K 1340 °C 2444 °F
WEL 1613 K 1340 °C 2444 °F
CRC 1345 °C
LNG (Cm-244) 1340 °C
97 Bk berkelium (alpha)
use 1323 K 1050 °C 1922 °F
CRC 1050 °C
LNG 1050 °C
97 Bk berkelium (beta)
use 1259 K 986 °C 1807 °F
WEL 1259 K 986 °C 1807 °F
CRC 986 °C
LNG 986 °C
98 Cf californium (Cf-252 ?)
use 1173 K 900 °C 1652 °F
WEL 1173 K 900 °C 1652 °F
CRC 900 °C
LNG (Cf-252) 900 °C
99 Es einsteinium
use 1133 K 860 °C 1580 °F
WEL 1133 K 860 °C 1580 °F
CRC 860 °C
LNG 860 °C
100 Fm fermium (Fm-257 ?)
use 1800 K 1527 °C 2781 °F
WEL 1800 K 1527 °C 2781 °F
CRC 1527 °C
LNG (Fm-257) 1527 °C
101 Md mendelevium
use 1100 K 827 °C 1521 °F
WEL 1100 K 827 °C 1521 °F
CRC 827 °C
102 No nobelium
use 1100 K 827 °C 1521 °F
WEL 1100 K 827 °C 1521 °F
CRC 827 °C
103 Lr lawrencium
use 1900 K 1627 °C 2961 °F
WEL 1900 K 1627 °C 2961 °F
CRC 1627 °C
LNG 1627 °C
  • All values at standard pressure (101.325 kPa) unless noted. Triple point temperature values (marked "tp") are not valid at standard pressure.

References

แก้

As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:

  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
  • G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.

As quoted from various sources in an online version of:

  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, and critical temperatures of the elements.

Melting point data (where different to above) from an online version of:

  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Density of Molten Elements and Representative Salts

As quoted from:

  • J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 3; Table 3.2 Physical Constants of Inorganic Compounds