คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Information and Communication Technology, University of Phayao) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งเมื่อ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องตามเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) [1]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตราคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
คำขวัญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล
ชื่ออังกฤษSchool of Information and Communication Technology
University of Phayao
อักษรย่อICT
ที่อยู่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
พ.ศ. 2545 (สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา)
คณบดีดร.พรเทพ โรจนวสุ
วารสารวารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สีประจำคณะ███ สีทองเข้ม
สถานปฏิบัติอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์www.ict.up.ac.th

ประวัติEdit

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[1]

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป[2] มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ให้จัดตั้งส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงมีผลให้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา[3] โดยมีโครงสร้างการบริหารงานในคณะแบ่งเป็น 10 สาขาวิชา 1 ศูนย์ และ 1 สำนักงานเลขานุการ

​สาขาวิชาEdit

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มี 11 สาขาวิชาดังนี้ ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
 10. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 11. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

หลักสูตรEdit

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ทำเนียบคณบดีEdit

ทำเนียบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 (รักษาการ) [4]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 [5]
11 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 5 เมษายน พ.ศ. 2558 (รักษาการ) [6]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - 21 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) [7]
3
ดร.พรเทพ โรจนวสุ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [8]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

รายนามคณะผู้บริหารในปัจจุบันEdit

ทำเนียบผู้บริหารคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง
1
ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี
2
อาจารย์ วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
4
ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
6
ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
7
อาจารย์ รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อ้างอิงEdit

 1. 1.0 1.1 ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม 127 ตอน 44 ก หน้า 4 วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง หน้า 61
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

ดูเพิ่มEdit

แหล่งข้อมูลอื่นEdit