คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Architecture and Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin
ที่อยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้งพ.ศ. 2552
คณบดีนายเสาวณิต ทองมี
วารสารวารสารราชมงคลรัตนโกสินทร์
สีประจําคณะสีแสด
เว็บไซต์[1] [2]

ประวัติแก้ไข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดิมก่อตั้งในนาม "คณะวิชาวิศวกรรมโยธาและคณะวิชาสถาปัตยกรรม"สังกัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2532 จากการยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ยุบรวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีผลให้คณะวิชาวิศวกรรมโยธาและคณะวิชาสถาปัตยกรรมปรับเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 มีประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใหม่ โดยแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีดังต่อไปนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศน์ศิลป์
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตแก้ไข

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ที่วิทยาเขตศาลายา แบ่งออกเป็น ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และ 5 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาแก้ไข

 • หลักสูตรระยะเวลาศึกษา 5 ปี ภาคปกติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า (สายวิทย์-คณิต)หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ อนุญาตจากหัวหน้าสาขา
  • เป็นผู้ได้ทำการสอบผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • หลักสูตรระยะเวลาศึกษา 3 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และ / หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิก (กส.) รับรองหลักสูตร
  • เป็นผู้ได้ทำการสอบผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแก้ไข

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ระยะเวลาศึกษา 4 ปี เปิดทำการสอนที่วิทยาเขตศาลายา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาแก้ไข

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า (สายวิทย์-คณิต)หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ อนุญาตจากหัวหน้าสาขา
 • เป็นผู้ได้ทำการสอบผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2548 - 2552
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง พ.ศ. 2552 - 2558
3 นายเสาวณิต ทองมี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข