กลุ่มสถาบันการพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และที่จะเปิดใหม่ภายหลังว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี" โดยมีวิทยาลัยพยาบาลที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ จำนวน 28 แห่ง ได้แก่

นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 แห่ง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้ว และให้ใช้ชื่อเดิมต่อไป ได้แก่


อ้างอิง แก้

  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาล พ.ศ. 2547