แมทเอ็มแอล

(เปลี่ยนทางจาก MathML)

แมทเอ็มแอล (อังกฤษ: MathML: Mathematical Markup Language ภาษามาร์กอัปเชิงคณิตศาสตร์) เป็นการนำภาษาเอกซ์เอ็มแอล มาดัดแปลงให้ใช้กับการเขียนสูตรคณิตศาสตร์บนเว็บ แมทเอ็มแอลเป็นมาตรฐานของเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม รุ่นปัจจุบันคือ 2.0

ปัจจุบันเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน MathML คือเว็บเบราว์เซอร์ในตระกูล Mozilla สำหรับ Internet Explorer นั้นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อแสดงผล ด้านโปรแกรมชุดออฟฟิศนั้น ทั้ง Microsoft Word, OpenOffice.org และ KOffice สนับสนุนเป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์อย่าง Mathematica และ MathType

ตัวอย่าง แก้

 

เขียนสูตรใน TeX ในลักษณะ:

x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}

และเขียนแบบนี้ใน MathML:

<math>
 <mrow>
 <mi>x</mi>
 <mo>=</mo>
 <mfrac>
  <mrow>
   <mrow>
    <mo>-</mo>
    <mi>b</mi>
   </mrow>
   <mo>±</mo>
   <msqrt>
    <mrow>
     <msup>
      <mi>b</mi>
      <mn>2</mn>
     </msup>
     <mo>-</mo>
     <mrow>
      <mn>4</mn>
      <mo>⁢</mo>
      <mi>a</mi>
      <mo>⁢</mo>
      <mi>c</mi>
     </mrow>
    </mrow>
   </msqrt>
  </mrow>
  <mrow>
   <mn>2</mn>
   <mo>⁢</mo>
   <mi>a</mi>
  </mrow>
 </mfrac>
 </mrow>
</math>

แหล่งข้อมูลอื่น แก้