ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

(เปลี่ยนทางจาก BIOTEC)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (อังกฤษ: National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์วิจัยด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม, การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ[2]

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
150
ที่ทำการ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 20 กันยายน พ.ศ. 2526
บุคลากร นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 472 คน [1]
เจ้าหน้าที่ 78 คน [1]
ผู้บริหาร 20 คน [1]
งบประมาณ 772.68 ล้านบาท [1]
ผู้บริหารหลัก วรรณพ วิเศษสงวน, ผู้อำนวยการ
เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, รองผู้อำนวยการ
นตพร จันทร์วราสุทธิ์, รองผู้อำนวยการ
ธีรยุทธ ตู้จินดา, รักษาการรองผู้อำนวยการ
จุฑามาส อุดมสรยุทธ, รักษาการรองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เอกสารหลัก รายงานประจำปี 2561
เว็บไซต์
biotec.or.th/

ไบโอเทคจัดตั้งครั้งแรกตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพแก่หน่วยงานในภาครัฐ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมาได้เริ่มสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ และอุดหนุนการวิจัยขั้นปริญญาโท-เอก. ในปี พ.ศ. 2537 ได้เริ่มดำเนินการวิจัยเองในศูนย์ และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุน จากการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการของตน มาเป็นการไปจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการของศูนย์ ณ สถาบันเครือข่ายแทน[3]

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มี ดร.วรรณพ วิเศษสงวน เป็นผู้อำนวยการ[4]

ผลงานแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติได้ 216 รายการ และ 29 ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีปัจจัยกระทบเกิน 4 และมีสิทธิบัตร 16 รายการ[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 BIOTEC ANNAL REPORT 2012
  2. นโยบายศูนย์ไบโอเทค, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, เรียกดู 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  3. ความเป็นมา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, เรียกดู 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  4. ผู้บริหาร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข