อันดับของขนาด
(ความยาว)

ใน สัญกรณ์ E

1 E-24 m
1 E-23 m
1 E-22 m
1 E-21 m
1 E-20 m
1 E-19 m
1 E-18 m
1 E-17 m
1 E-16 m
1 E-15 m
1 E-14 m
1 E-13 m
1 E-12 m
1 E-11 m
1 E-10 m
1 E-9 m
1 E-8 m
1 E-7 m
1 E-6 m
1 E-5 m
1 E-4 m
1 E-3 m
1 E-2 m
1 E-1 m

1 E0 m
1 E1 m
1 E2 m
1 E3 m
1 E4 m
1 E5 m
1 E6 m
1 E7 m
1 E8 m
1 E9 m
1 E10 m
1 E11 m
1 E12 m
1 E13 m
1 E14 m
1 E15 m
1 E16 m
1 E17 m
1 E18 m
1 E19 m
1 E20 m
1 E21 m
1 E22 m
1 E23 m
1 E24 m
1 E25 m
1 E26 m
1 E27 m

/


สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด (อังกฤษ: orders of magnitude) หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่าง 100 ม. และ 1 กม.


ความยาวน้อยกว่า 100 เมตร


การเปลี่ยนหน่วย

แก้

100 เมตร เท่ากับ:

ความยาวคลื่น

แก้
  • 100 ม. — ความยาวคลื่นของความถี่วิทยุคลื่นกลาง ที่สูงที่สุด , 3 MHz
  • 187 ม. — ความยาวคลื่นน้อยที่สุดของคลื่นวิทยุกระจายเสียง ในช่วงความถี่ AM, 1600 kHz
  • 555 ม. — ความยาวคลื่นมากที่สุดของคลื่นวิทยุกระจายเสียง ในช่วงความถี่ AM, 540 kHz
  • 1000 ม. — ความยาวคลื่นของความถี่วิทยุคลื่นกลาง ที่ต่ำที่สุด , 3 MHz

กีฬา

แก้
  • 100 ม. — ระยะทางที่มนุษย์สามารถวิ่งได้เร็วที่สุดในเวลา 10 วินาที
  • 100 ม. — ความยาวของสนามแคนาเดียนฟุตบอล
  • 105 ม. — ความยาวของสนามฟุตบอล

ธรรมชาติ

แก้

สิ่งก่อสร้างของมนุษย์

แก้

ความยาวมากกว่า 1 กิโลเมตร


ดูเพิ่ม

แก้