1 E-1 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 100 ตารางเซนติเมตร ถึง 1 ตารางเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตรตัวอย่างแก้ไขพื้นที่ขนาดมากกว่า 1 ตารางเมตร