1 E-1 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10 ตารางเซนติเมตร ถึง 100 ตารางเซนติเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 10 ตารางเซนติเมตรตัวอย่าง

แก้
พื้นที่ขนาดมากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร