ไนเซอริทรอล (อังกฤษ: Niceritrol) (ชื่อการค้า: Perycit) เป็นยาลดระดับไขมันในกระแสเลือดที่เป็นอนุพันธ์ของไนอะซิน (niacin derivative) โดยมีโครงสร้างเป็นสารประกอบเอสเทอร์ของเพนตะอีระไธรทอล (pentaerythritol) และกรดนิโคทินิค (nicotinic acid) คุณสมบัติโดยทั่วไปของไนเซอริทรอลนั้นมีความคล้ายคลึงกันกับกรดนิโคทินิค (หรือนิโคทินาไมด์) นอกจากจะมีฤทธิ์เป็นยาลดระดับไขมันในกระแสเลือดแล้ว ไนเซอริทรอลยังมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ซึ่งอาจสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vascular disease) ได้ [1][2]

ไนเซอริทรอล
Niceritrol.png
ข้อมูลทางคลินิก
AHFS/Drugs.comInternational Drug Names
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
ChemSpider
UNII
KEGG
ECHA InfoCard100.025.017
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC29H24N4O8
มวลต่อโมล556.523 g/mol
แบบจำลอง 3D (JSmol)
 X mark.svg 7Yes check.svg 7 (what is this?)  (verify)
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

การศึกษาทางคลินิกแก้ไข

การศึกษาทางคลินิกที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของไนเซอริทรอลในการลดระดับไขมันในเลือดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดยาและระดับไขมันในเลือดพื้นฐานของผู้ป่วย โดยการศึกษาของ เทระโมโตะและคณะซึ่งได้ทำการศึกษาถึงผลของไนเซอริทรอลต่อระดับไลโปโปีตีน-เอ (Lipoprotein-a) ที่จัดเป็นส่วนประกอบสำคัญของ LDL-C โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงจำนวน 72 คน โดยใช้ไนเซอริทรอลเริ่มต้นในขนาด 750-1500 มิลลิกรัมต่อวัน จากนั้นทุกๆ 4 สัปดาห์ จะพิจารณาปรับเพิ่มขนาดไนเซอริทรอลขึ้นในผู้ที่มีระดับไขมันในกระแสเลือดมากกว่า 5.69 มิลลิโมลต่อลิตร โดยมีขนาดสูงสุด คือ 2250 มิลลิกรัมต่อวัน ผลการศึกษาพบว่า ไนเซอริทรอลสามารถลดระดับไลโปโปรตีน-เอ ลงได้จาก 16.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็น 11.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับไลโปโปรตีน-เอก่อนเข้าร่วมการศึกษาสูงกว่า 20 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ได้ประมาณร้อยละ 10.0, 22.0, และ 31.8 เมื่อใช้ไนเซอริทรอลในขนาด 750, 1500, และ 2250 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ ส่วนในกลุ่มที่มีระดับไลโปโปรตีน-เอ น้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั้นพบว่า มีเพียงการใช้ยาในขนาด 2250 มิลลิกรัมต่อวันท่านั้นที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับไลโปโปรตีน-เอ [3]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Owada A., Suda S, Hata T. (2003). (02) 01567-X/abstract "Antiproteinuric effect of niceritrol, a nicotinic acid derivative, in chronic renal disease with hyperlipidemia: a randomized trial" Check |url= value (help). Am J Med. 114 (5): 347–53. PMID 12714122.
  2. Truven Health Analytics Inc. (May 8, 2008). "Niceritrol". Micromedexsolutions.com. สืบค้นเมื่อ December 14, 2014.
  3. Teramoto T, Yamada N, Shimano H, Oka Y, Itakura H, Saito Y; และคณะ (1996). "Dose-dependent effect of niceritrol on plasma lipoprotein-a". Scand J Clin Lab Invest. 56 (4): 359–65. PMID 8837243.