เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนเมืองถลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดการศึกษาแบบสหศึกษา เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514

โรงเรียนเมืองถลาง
MTLOGO.jpeg
นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ไทย 150 หมู่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-621142 โทรสาร 076-621143

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Muangthalang School
อักษรย่อ ม.ถ./ MT
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เพลง มาร์ชโรงเรียนเมืองถลาง
เว็บไซต์

โรงเรียนเมืองถลางตั้งอยู่ในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ มีวีรกรรมอันหาญกล้าของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรที่ได้รวบรวมชาวถลางต่อสู้กับข้าศึกอย่างกล้าหาญ ข้อความด้านล่างเป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์แก้ไข

 • ชื่ออื่นๆ : โรงเรียนเมืองถลาง, โรงเรียนเมืองฯ
 • อักษรย่อ : ม.ถ./ MT
 • คติพจน์ : นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 • สัญลักษณ์ : รูปท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร : สองวีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง
 • สีประจำ : ส้ม-น้ำเงิน
 • ต้นไม้ : ทองหลาง
 • คำขวัญ : เด่นวิชาการ สมานสามัคคี มีคุณธรรม
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ใจจิตอาสา

ประวัติแก้ไข

พ.ศ. 2519 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2520 เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2521 เปิดแผนการเรียนเกษตรกรรมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2525 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดีเด่น

พ.ศ. 2529 ได้รับเกียรติประวัติจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่าเป็นโรงเรียนสนับสนุนการดำเนินการห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดีเด่น (ครั้งที่ 2 )

พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัล "โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น"

พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาพาณิชยกรรม

พ.ศ. 2539 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2540 รางวัลพระราชทานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น

พ.ศ. 2541 ได้รับโล่รางวัลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดีเด่น

พ.ศ. 2546 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายประกาศสมครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด

พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันประจำอำเภอถลาง

พ.ศ. 2548 ได้รับป้ายเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2547 - 2549 ได้รับโล่ เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

พ.ศ. 2549 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากองค์การแพลนประเทศไทย

พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE .ในสถานศึกษา จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตจากกระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552

พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศ "โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา รอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2554

พ.ศ. 2558 ได้เปิดแผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2560 ได้ปรับเปลี่ยหอประชุมใหม่

พ.ศ. 2561 ได้สร้างสนามกีฬาใหม่

         ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2554 จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
         
         ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ในโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554

อ้างอิงแก้ไข