โรงเรียนเบญจธัญพิทยา

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา (อังกฤษ: Benjathanphittaya School) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชนในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา
พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี
442 หมู่ที่ 5 ถนนม่วงสามสิบ-เขื่องใน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Benjathanphittaya School
อักษรย่อ บ.ธ.พ. / B.T.P.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สถาปนา 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ผู้ก่อตั้ง ดร.ชุติมา รายะนาคร
ผู้อำนวยการ ดร.ชุติมา รายะนาคร
รองผู้อำนวยการ น.ส.ณัฐนันท์ พรมกา
สี      ม่วง      ส้ม
เพลง มาร์ชเบญจธัญพิทยา
ต้นไม้ ต้นราชพฤกษ์
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โดยมี นางชุติมา รายะนาคร เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ เริ่มแรกมีอาคารเรียน 1 หลัง (อาคารบูรณ์) จำนวน 6 ห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีเนื้อที่ 3 ไร่ และมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 56 คน

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลัง (อาคารศรีสุดา) จำนวน 6 ห้องเรียน และได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลัง (อาคารแก้วมาลี) จำนวน 6 ห้องเรียน และได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเป็นชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลัง (อาคารสง่า) จำนวน 6 ห้องเรียน ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเป็นชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 3 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา และได้สร้างอาคารประกอบ 2 หลัง โดยใช้เป็นห้องสมุดและห้องอเนกประสงค์ (อาคารกนกน้อม) และพร้อมกับใช้เป็นโรงอาหารและห้องประกอบอาหาร (อาคารปวนหมู)

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้พัฒนาอาคารสถานที่ โดยได้จัดสร้างสนามฟุตซอลขึ้น

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเป็นชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้โอนกิจการจาก นางชุติมา รายะนาคร ให้แก่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจธัญพิทยา โดย นางชุติมา รายะนาคร เป็นผู้แทนสมาคม ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทของโรงเรียนจาก สามัญศึกษา (ทั่วไป) เป็น สามัญศึกษา (การศึกษาสงเคราะห์) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกหลัง (อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจธัญพิทยา) เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 5 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และได้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลัง (อาคารบุญเรือน) จำนวน 12 ห้องเรียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน จำนวนทั้งหมด 2 ไร่ ตามคำร้องของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อนำไปใช้เป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ ทำให้โรงเรียนคงเหลือเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน

อาคารสถานที่แก้ไข

ชื่ออาคาร ห้องภายในอาคาร
อาคารบูรณ์
 • ห้องอเนกประสงค์
 • ห้องประกันคุณภาพ
 • ห้องประชุมธัญลักษณ์
 • ห้องเกียรติยศ
 • ห้องพยาบาล
อาคารศรีสุดา
 • ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารแก้วมาลี
 • ห้องระดับปฐมวัย 1 - 3
อาคารปวนหมู
 • โรงอาหาร
 • ห้องปฏิบัติการคหกรรม
อาคารกนกน้อม
 • ห้องพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • ห้องสมุด
อาคารสง่า
 • ห้องสหกรณ์โรงเรียนเบญจธัญพิทย่า
 • สระว่ายน้ำเบญจธัญพิทยา
อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเบญจธัญพิทยา
 • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องการเงินและการบัญชี
 • สำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจธัญพิทยา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

ลักษณะเป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ด้านในวงกลมในมีดอกบัวตูมและมีเทียนจุดอยู่บนดอกบัวตูมที่ส่องแสงสว่างไสว

สีธงประจำโรงเรียนแก้ไข

ธงประจำโรงเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งตามแนวนอน ครึ่งบนเป็น      สีม่วง ครื่งล่างเป็น      สีส้ม สีดังกล่าวมาจากความหมายที่ว่า "ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความมั่นคงและให้แสงสว่างทางด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาทั้งหลาย"

ต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นราชพฤกษ์ ด้วยเหตุที่มีคือ ในสมัยอดีตมีความเชื่อว่าการปลูกต้นราชพฤกษ์ในที่อยู่อาศัย จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรือง และมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ด้วยเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทย

ปรัชญาประจำโรงเรียนแก้ไข

"พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี"

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

สามัญศึกษาแก้ไข

 • ระดับชั้นอนุบาล 1-3
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจธัญพิทยาแก้ไข

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการจัดตั้ง "สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจธัญพิทยา" โดยนางชุติมา รายะนาคร ผู้รับใบอนุญาตเป็นนายกสมาคมฯ คนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้[1]

 • เพื่อดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อการกุศล สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า เด็กยากจน อยู่ในชุมชนแอดอัด ขาดผู้อุปการะ หรืออยู่ห่างไกลการคมนาคม
 • เพื่อจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเอกชนและส่วนราชการ
 • ให้การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยขอความร่วมมือประสานงานกับองค์กรเอกชนและส่วนราชการ
 • เพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนภายใต้บริบทสังคม ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ ให้อยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
 • ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด
 • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

ทำเนียบผู้อำนวยการแก้ไข

      รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ลำดับที่ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 ดร.ชุติมา รายะนาคร 16 พฤษภาคม 2546 - 30 เมษายน 2560
(13 ปี 349 วัน)
30 เมษายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2560
1 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
(3 ปี 152 วัน)

อ้างอิงแก้ไข