โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา (อังกฤษ: Udon christian school) เป็นโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่ 229/1 ถนนอุดรดุษฏี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
Udon christian school
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา.png
ที่ตั้ง
229/1 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
ผู้อำนวยการนายเหรียญ ทองดี
ระดับปีที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████เขียว - เหลือง
เว็บไซต์http://www.ucs.ac.th

ประวัติแก้ไข

สังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เริ่มมาจากสถานเลี้ยงเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมก่อตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2513 โดยการริเริ่มของศาสนาจารย์นิตยา ตั้งแสงอาทิตย์ คณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรมและผู้บุกเบิกอันได้แก่ ผู้ปกครองโชคชัย ตั้งแสงอาทิตย์ ครอบครัวศาสนาจารย์ไมตรี สิงห์คำป้อง ครอบครัวอาจารย์สังเวียน โง่นคำ และผู้ปกครองเตือนจิตร รัตนแมนสรวง ท่านเหล่านี้ได้เสียสละให้การเลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างดี

  • เมื่อปี พ.ศ. 2515 (1972)ผู้ปกครองสมกิจ ไทยวัชรามาศ ได้พยายามหาสถานที่และทุนทรัพย์เพื่อจะก่อตั้งโรงเรียนโดยคุณประเสริฐ ฟูตระกูล ได้มอบที่ดินหนองแด จำนวน 20 ไร่ และเงินทุนจำนวน 600,000 บาท ( หกแสนบาทถ้วน)เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นที่นั่น แต่เนื่องจากได้ประสบปัญหาบางประการจึงไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้จึงได้ใช้อาคารในบริเวณคริสตจักรสามัคคีธรรมเป็นห้องเรียนชั่วคราว
  • ได้จัดตั้งโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2517 (1974)โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอเนก สิทธิประศาสตร์   มาเป็นประธานเมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นผู้ปกครองสมกิจไทยวัชรามาศ ได้ขออนุมัติจากคณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรม สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน เมื่อต้นปี พ.ศ. 2519 (1976) และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2520 (1977) เปิดใช้ในปีการศึกษา 2520[1]ในระยะเริ่มต้น คณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรมเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
  • จนเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2530(1987) คณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรมอุดรธานี ได้มอบโอนโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาเข้าสังกัดกองการศึกษา (สำนักพันธกิจการศึกษา) มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

สีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง[2]

คำขวัญของโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยาทงาม

ติดต่อแก้ไข

ที่อยู่ :229/1 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เบอร์โทรศัพท์ : 042-242201, 042-240886


อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ucs.ac.th
  2. สีประจำโรงเรียน