โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร
LOGOSUPPAMAS.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทเอกชน
คำขวัญเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ผู้ก่อตั้งนายจำลอง วัจนะรัตน์
เว็บไซต์www.suppamas.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ตั้งอยู่เลขที่ 49/175 ซอยวัดทองธรรมิการาม หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน และเปิดทำการเรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดย นายจำลอง วัจนะรัตน์ (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2530- 2535) ได้ลาออกจากราชการเพื่อมาก่อตั้งสถานศึกษาเพื่อให้เด็กๆในชุมชนได้มีโอกาสทางการศึกษา และเพื่อเป็นการรำลึกสมัยรับราชการที่กรมอาชีวศึกษา ต้องการให้อักษรย่อของโรงเรียนเป็น อ.ศ. จึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลศุภมาศ (อ.ศ.) เปิดสอนนักเรียนชาย-หญิงตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย โดยมีนักเรียนขณะนั้นเพียง 15 คน จนกระทั่งได้ขยับขยายพื้นที่รอบๆโรงเรียน และเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้

ปีพ.ศ. 2537 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีพ.ศ. 2538 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ปีพ.ศ. 2539 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีพ.ศ. 2540 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปีพ.ศ. 2541 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปีพ.ศ. 2542 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3 ก.พ. 2548 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลศุภมาศ เป็น โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบันโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 2ปีครึ่ง ถึง 15 ปี โดยมีนายศุภชัย วัจนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศและผู้ก่อตั้งค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี นายพีรพงษ์ วัจนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางสาววรัทยา มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวการ นายนพดล บุญนันท์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,107 คน (ยอด 10 สิงหาคม 2562) ครูชาวไทย 49 คน ครูชาวต่างประเทศ 2 คน สอนด้วยระบบ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน)

อาคารเรียนแก้ไข

อาคาร 2 ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 ห้องเรียน ห้องพักครูจำนวน 2 ห้อง
อาคาร 3 ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 10 ห้องเรียน ห้องพักครู จำนวน 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องพระพุทธศาสนา 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง
อาคาร 4 เป็นโรงอาหารสำหรับครู-นักเรียน และหอประชุมใหญ่
อาคาร 5 ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 ห้องเรียน ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง ห้องภาษาจีน 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน
อาคารประกอบการ ประกอบด้วยห้องสมุด 1 ห้อง ห้องคหกรรม 1 ห้อง ห้องดนตรี 1 ห้อง ห้องวิชาการ 1 ห้อง

อ้างอิงแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°34′39″N 100°16′14″E / 13.577395°N 100.270492°E / 13.577395; 100.270492