โรงเรียนมารีย์วิทยา

โรงเรียนมารีย์วิทยา (อักษรย่อ: ม.ว. /MV) เป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2499 โดยบาทหลวงมารีอุส หลุยส์ เบรย์ และเซอร์โยเซฟ อันนา (อธิการิณีคนแรกของโรงเรียนมารีย์วิทยา) เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เปิดสอนครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมารีย์วิทยา
ข้อมูล
คำขวัญศึกษาดี มีคุณธรรม
สี     ฟ้า -      ขาว -      แดง

โรงเรียนมารีย์วิทยาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 386 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ขนาด 31 ไร่ 2 งาน 6.5 ตารางวา ของกรมธนารักษ์

 

ประวัติของโรงเรียนแก้ไข

บาทหลวงมารีอุส หลุยส์ เบรย์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมารีย์วิทยา โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2499 เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาดำเนินงานบริหารงาน เปิดสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 210 คน ครู 6 คน และเซอร์ 3 คน โดยมีเซอร์โยโซฟอันนา ดำรงตำแหน่งอธิการิณี และเซอร์อัลฟองส์ เดอ แซงปีแอร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนมารีย์วิทยาได้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,700 คน และครู 35 คน ในปีนี้โรงเรียนมารีย์วิทยาได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ทางโรงเรียนได้สร้างห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสังคมศึกษา และสนามกีฬา ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One Friend Corner) และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ด้วย

 
ประตูทางเข้า โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา ในยุคแรก
 
ป้ายชื่อโรงเรียนและประตูโรงเรียน สมัยที่ 2 (ประมาณ 30-40 ปีที่แล้ว)

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ตราประจำโรงเรียน รูปพระแม่มารีย์อยู่ในวงกลมรอบ ๆ ด้านข้างภายในวงกลมมีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านหน้า และชื่อจังหวัดอยู่ ด้านหลังของรูปพระแมํมารีย์ใช้รูปพระแม่มารีย์เป็นเครื่องหมายโรงเรียน โดยโรงเรียนมารีย์วิทยายึดพระแม่มารีย์เป็น องค์อุปถัมภ์ทุกคนที่เรียนโรงเรียนนี้ ได้ชื่อว่าเป็น “ลูกมารีย์” ลูกมารีย์พึงยึดคุณธรรมของพระแม่มารีย์เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต

สีประจำโรงเรียน
     ฟ้า หมายถึง พระแม่มารีย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
     ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
     แดง หมายถึง ความรัก

คติพจน์แก้ไข

“ ซื่อสัตย์ เสียสละ ”

เอกลักษณ์ลูกมารีย์แก้ไข

“ สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใจกตัญญู ”

อัตลักษณ์ลูกมารีย์แก้ไข

“ รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ”

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 เซอร์โยเซฟ อันนา
2 เซอร์อัลฟองส์ สะอาด วรศิลป์ พ.ศ. 2499 - 2504
3 เซอร์คริสติน เดอ มารี รัตนา มารีย์พีรพงศ์ พ.ศ. 2504 - 2505
4 เซอร์โรซามีคาแอลลา ทองเทพ อุดมเดช พ.ศ. 2505 - 2509
5 เซอร์แมรี่สนิท ทรัพย์เย็น พ.ศ. 2510 - 2521
6 เซอร์มีแชล พูนสุข บุญหนา พ.ศ. 2521 - 2522
7 เซอร์เรอเน เดอ มารี อาภรณ์ แสงหิรัญ พ.ศ. 2522 - 2530
8 เซอร์โรส เดอ ลังฟังค์ เยซู วิภา เลค พ.ศ. 2530 - 2535
9 เซอร์อังตวน สุณากรรณ ศิวะบวร พ.ศ. 2535 - 2538
10 เซอร์ชอง บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ พ.ศ. 2539 - 2548
11 เซอร์สกอลัสติก วิภาดา สัณฐิติ พ.ศ. 2548 - 2554
12 เซอร์มารีโนแอล สายอรุณ ผิวเกลี้ยง พ.ศ. 2554 - 2560
13 เซอร์วีร์จีนี เทพิน เดชานนท์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

สิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนแก้ไข

ปัจจุบันแก้ไข

 
บรรยากาศภายในห้องเรียนราวปี 251X
 • อาคารมารีอา มี 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหารและจัดคอนเสิร์ตหรือพิธีการต่างๆ ชั้นที่ 2 เป็นทางเดินซึ่งเชื่อมกับอาคารมารีอุส เซนต์แมรี่ และยอห์นปอล 2 ชั้นที่ 3 เป็นห้องสมุด และชั้นที 4 เป็นหอประชุม ไว้ทำพิธีการ หริอ จัดกิจกรรมหลายๆอย่าง
 • อาคารมารีอุส มี 6 ชั้น + ชั้นใต้ดิน เป็นอาคารเรียนของระดับ ม.ต้น และยังมีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหาร และเป็นที่ทำการของแผนกธุรการ และการเงิน,ฝ่ายประชาสัมพันธ์,สำนักทะเบียน ส่วนชั้นที่ 6 เป็นหอพักของนักเรียนประจำชาย และชั้นใต้ดินไว้สำหรับการติวหรือสอบของนักเรียน
 • อาคารเซนต์แมรี่ (ใหม่) พึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นอาคารเรียนของระดับ ม.ปลาย และยังมีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เหมือนกับอาคารมารีอุส ห้องสำหรับฝึกซ้อม เอแม็ท ครอสเวิร์ด คำคม และห้องสำหรับเรียนคำสอนของนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ และยังมีห้องดนตรีไทย ห้องซ้อมร้องเพลง ห้องวิชาการ ส่วนชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหารและยังมีห้องศิลปะ ห้องโรเนียว ธนาคารโรงเรียน
 • อาคารยอห์นปอล 2 มี 6 ชั้น + ชั้นใต้ดิน เป็นอาคารเรียนสำหรับระดับก่อนอนุบาล อนุบาล และประถมต้น
 • อาคารเซนต์เมรี่อินเตอร์ มี 7 ชั้น เป็นอาคารเรียนของระดับประถมปลาย และเป็นห้องเรียนของแผนก English Program และยังมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
 • อาคารอาแลงวังกาแวร์ มี 2 ชั้น ใช้เรียนวิชาพลศึกษา
 • อาคารปีเตอร์แอนต์ปอล มี 5 ชั้น ใช้เรียนวิชาพลศึกษา และเป็นหอพักสำหรับนักกีฬาช้างเผือก
 • อาคารเซนต์ปอล มี 4 ชั้น ใช้เป็นหอพักของนักเรียนประจำหญิง
 • อาคารยออากิม มี 2 ชั้น
 • อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ใช้ทำพิธีการในศาสนาคริสต์ เช่น พิธีมิสซา พิธีล้างบาป และอื่นๆ
 • สนามบาสเกตบอล
 • สนามฟุตบอล
 • สระว่ายน้ำเอ็มอาร์วี ใช้เรียนว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับ ป.3-ป.6
 • ร้านค้าสวัสดิการ

อดีตแก้ไข

 • อาคารเซนต์โยเซฟ มี 3 ชั้น
 • อาคารเซนต์แมรี่ (เดิม) มี 3 ชั้น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

[1][2][3]

 1. "โรงเรียนมารีย์วิทยา". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-01-19. สืบค้นเมื่อ 2009-01-26.
 2. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมารีย์วิทยา
 3. โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา