โรงเรียนพิชญศึกษา

โรงเรียนพิชญศึกษา (Pichaya Suksa School) เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษาในย่านปากเกร็ด นนทบุรี ที่มีชื่อเสียง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพิชญศึกษา
Pichaya Suksa School
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ศ. (P.S.)
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญดี เก่ง ขยัน สร้างสรรค์ อดทน
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการดร.สุนงนาท สูตะบุตร
สีม่วง-น้ำเงิน
เพลงมาร์ชพิชญศึกษา
ต้นไม้ดอกกล้วยไม้แคทลียาควีนส์สิริกิติ์
เว็บไซต์www.pichaya.ac.th

94/1 หมู่ 8 ซอยสุขาประชาสรรค์3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 02 5833777 และ 0655082108 ประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ดร.สุนงนาท สูตะบุตร และรศ.ศรีวงศ์ สุมิตร ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของคุณภาพในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขจึงได้ก่อตั้ง "โรงเรียนพิชญศึกษา" ขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม โรงเรียนพิชญศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2532 และเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

ความหมายตราโรงเรียนพิชญศึกษา

แก้

ดอกกล้วยไม้แคทลียาควีนส์สิริกิติ์ อยู่เหนือรากฐานของลำต้นที่แข็งแรง 3 ต้น หมายถึงจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาที่จัดเป็น 3 ส่วนคือ

  • พุทธพิสัย เป็นความสามารถของสมองที่เกี่ยวกับความรู้ ความจำ ความคิด
  • จิตพิสัย เป็นความรู้สึกเรื่องเจตคติ ค่านิยม จริยธรรมและคุณธรรม
  • ทักษะพิสัย เป็นความสามารถในการกระทำ หรือปฏิบัติงาน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

แก้

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สถิตวัดบวรนิเวศวิหาร ประทานนาม "พระพุทธรัตนนิมิต สถิตย์พิชญศึกษาสถาน" พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2532 และพระเทพวราภรณ์ (วัดโสมนัสวิหาร) วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2532

เกียรติประวัติ

แก้
  • โรงเรียนรับโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ปีการศึกษา 2537 2541 และ 2545
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ปีการศึกษา 2544 2548 และ 2552
  • โรงเรียนรับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2541 - 2545
  • โรงเรียนพิชญศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้