โรงเรียนปล้องวิทยาคม

โรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 9 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย เขตที่ 4 ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2524 ณ หมู่บ้านป่ามื่น ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด 39 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา โดยแบ่งที่ดินที่จากสภาตำบลปล้อง และประชาชนได้ร่วมบริจาคทรัพย์จัดซื้อจากเอกชนเป็นพื้นที่จำนวน 7 ไร่ 80 ตารางวา และเป็นที่ดินสภาตำบลได้ขอแบ่งจากโรงเรียนบ้านป่ามื่นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อีกจำนวน 12 ไร่ 1 งาน[1]

โรงเรียนปล้องวิทยาคม

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้เริ่มเปิดเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง จำนวนนักเรียน 90 คน ในชั้นแรกนี้ ได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านป่ามื่นในการดำเนินการจัด การเรียนการสอน จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2526 จึงย้ายมาใช้อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนเอง[2]

ในปีการศึกษา 2532 ได้เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ขึ้นเป็นครั้งแรกรับนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปล้องวิทยาคมแก้ไข

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพูนชัย มหาวงศนันท์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2525 - 2527
2 นายมนู มณีรัตน์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2528 - 2534
3 นายสนั่น เทพสาร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 - 2541
4 นายเกษม ศิริวรัญญา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 - 2543
5 นายสมบัติ ประมวน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 - 2543
6 นายมงคล จินดามัง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 - 2544
7 นายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 - 2553
8 นายชัยวัฒน์ ริณพัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2554
9 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน[3]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข