โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษารับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งอยู่ที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 เดิมชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดบางปะกอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปัจจุบันมีเนื่อที่ 7 ไร่ 66 ตารางวา เปิดสอนในช่วงชั้นการศึกษาที่ 3 และ 4 โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 42 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 78 ห้องเรียน

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ตราประจำโรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม
ที่ตั้ง
เลขที่ 51 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหาคร 10140
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
ผู้ก่อตั้งพระครูประศาสนสิกขกิจ (พริ้ง อินทโชติ)
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
มาเลเซีย ภาษามลายู
ฟิลิปปินส์ ภาษาตากาล็อก
ประเทศพม่า ภาษาพม่า
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ห้องเรียน77 ห้องเรียน
พื้นที่9 ไร่ 66 ตารางวา
สี████ ชมพู - เขียว
เว็บไซต์www.bpk.ac.th
บางปะกอกวิทยาคมตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
บางปะกอกวิทยาคม
บางปะกอกวิทยาคม
บางปะกอกวิทยาคม (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เกิดจากดำริของท่านพระครูประศาสน์ สิกขกิจ (พริ้ง อินทโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลนี้ ได้อาศัยตึก 2 ชั้น ของโรงเรียนธรรมวินัยของวัดบางปะกอก เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการวัดบางปะกอก ซึ่งมี นายล้อม ฟักอุดม นายบุญนาคร มังคะลี และนายถนอม เอี่ยมทศ ได้จัดการซื้อที่ดินให้เป็นที่ ธรณีสงฆ์ของวัดบางปะกอก และได้ทำหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ให้กรมสามัญศึกษา อาศัยที่ดิน เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน และได้ย้ายมาเรียนยังอาคารปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2494 บนที่ดิน 6 ไร่เศษ พ.ศ. 2507 นายล้อม ฟักอุดม ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน ปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาคารเรียนแก้ไข

  • อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี ห้องเรียนภาษาไทย ห้องแนะแนว ห้องพลศึกษา
  • อาคาร 2 เป็นที่ตั้งของ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาตากาล็อก ศูนย์ภาษาไทย ห้องดนตรีไทย ศูนย์สื่อคหกรรม ห้องเรียนสีขาว ศูนย์สื่อคณิตศาสตร์
  • อาคาร 3 เป็นที่ตั้งของ ห้องศิลปะ ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ใต้ตึกเป็นโรงอาหาร
  • อาคาร 4 เป็นที่ตั้งของ ห้องเรียนสังคมศึกษา โครงการภาคภาษาอังกฤษ ห้องงบประมาณ ห้องวิชาการ ห้องสำนักงานอำนวยการ ห้องผู้อำนวยการ ห้องปาริชาติ ห้องอาเซียน ศูนย์สื่อและพัฒนาการสอนภาษาจีน
  • อาคาร 5 เป็นที่ตั้งของ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางการเรียน (TEP) ห้องพละ
  • อาคาร 6 เป็นที่ตั้งของ ห้องพยาบาล ศูนย์สื่อและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์สื่อและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ห้องเรียนภาษาบาฮาซามลายู ห้องประชุมอินทนิล
  • อาคาร 7 เป็นที่ตั้งของ ห้องประชุมยูงทอง โรงฝึกงงานช่างอุตสาหกรรม ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องวงดุริยางค์
  • อาคาร 8 ห้องประชุมต่างๆ และห้องบริหารทั่วไป/บริหารบุคคล
  • อาคาร 9 อาคารอนุสรณ์ 70 ปี ตึกเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน Smart room
  • อาคาร 10 วิหารหลวงปู่พริ้ง/ห้องเสมารักษ์

หลักสูตรการเรียนแก้ไข

มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นละ 12 ห้องเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นละ 14 ห้องเรียน เรียงลำดับตามแผนโครงสร้าง

โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนต่างๆดังนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนในหลักสูตรภาคปกติ (ภาคภาษาไทย) จำนวน6ห้องเรียน
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) Talent Enrichment Program (TEP) จำนวน 6 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) Talent Enrichment Program (TEP) จำนวน 4 ห้องเรียน (ห้อง 1-4)
 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ห้องเรียน (ห้อง 5-10) โดยเลือกสายตอนม.5 มี4สายดังนี้
 • วิทย์-สาธารณะ
 • วิทย์-วิศวะ
 • วิทย์-สถาปัตยกรรม
 • วิทย์-เทคโนโลยี
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน (ห้อง 11-13)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 14)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 14)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 14)

ทำเนียบผู้อำนวยการแก้ไข

  • 1. นายพิรุฬห์ (พริ้ง) บำรุงใจ พ.ศ. 2492-2506
  • 2. นายธำรง โกมลบุตร พ.ศ. 2506-2508
  • 3. นายวิเวช แจ่มทวี พ.ศ. 2508-2512
  • 4. นายแดง สุขกุล พ.ศ. 2512-2524
  • 5. นายบำเพ็ญ สุวรรณ พ.ศ. 2524-2531
  • 6. นายเพ็ง เปี่ยมคุ้ม พ.ศ. 2531-2536
  • 7. นายกิตติ พวงเกษม พ.ศ. 2536-2540
  • 8. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก พ.ศ. 2540-2543
  • 9. นายบำรุง จริตงาม พ.ศ. 2543-2545
  • 10. นายปราโมทย์ ราชพิบูลย์ พ.ศ. 2545-2550
  • 11. นายทองปาน แวงโสธรณ์ พ.ศ. 2550-2553
  • 12. นายชัยอนันต์ แก่นดี พ.ศ. 2554-2556
  • 13. นายโสภณ กมล พ.ศ. 2556-2561
  • 14. นายวิเชียร ชุติมาสกุล พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

กิจกรรมของโรงเรียนแก้ไข

  • การแข่งขันกีฬาสี เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 คณะสีคือ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีแสด สีม่วง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในหลายชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล, แชร์บอล, แบดมินตัน ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงจัดกิจกรรมเชียร์ และเชียร์ลีเดอร์ เพื่อสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของนักเรียนในโรงเรียน
  • กิจกรรมวงโยธาทิตส่งเสริมให้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว(พี่-น้อง) ความตรงต่อเวลา การแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมและการเรียน ความเสียสละในการทำงานให้กับโรงเรียน อีกทั้งยังมีการเดินขบวนเทิดพระเกียตริในวันพ่อแห่งชาติ-วันแม่แห่งชาติ ณ สนามหลวง และสร้างความสามารถพิเศษในการเล่นเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีในวงได้แก่ ทรัมเป็ต เมลโลโฟน บาริโทน ยูโฟเนียม ทรอมโบน ทูบา ฟลุต ปิคโคโล่ คาริเน็ต อัลโต้แซ็กโซโฟน เทนเนอร์แซ็กโซโฟน เบสดรัม สแนร์ กลองควิ้น ไซโลโฟน ฉาบ เป็นต้น
  • กิจกรรมนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและอนุรักษ์และความเป็นไทย ทางด้านนาฏศิลป์
  • กิจกรรมดนตรีไทยให้นักเรียนได้รู้จักเครื่องดนตรีไทย และอนุรักษ์ความเป็นไทยด้านคีตศิลป์
  • กิจกรรม open house เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนในโรงเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์กับสาธารณชน และเผยแพร่การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
  • กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมชุมนุม เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามจินตนาการของตน ตามความสนใจของนักเรียนที่มีหลากหลาย ทั้งด้านภาษา กีฬา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา เกษตรกรรม เป็นต้น
  • กิจกรรมงานละครเวทีภาษาฝรั่งเศส เป็นกิจกรรมของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ในการใช้ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในการจัดกิจกรรมรูปแบบละครเวที ที่มีความอลังการ วิจิตรตระการตา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
  • กิจกรรมงานวันทานาบาตะ เป็นกิจกรรมของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น แก่ผู้ที่สนใจ
  • กิจกรรมการรับน้อง เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในโรงเรียน ซึ่งโดยทั่วไปมักจะจัดในงานวันปฐมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้ปรับตัวและเคยชินกับการเข้าสู่รั้วโรงเรียนใหม่ ปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดในสายการเรียนต่างๆเช่น การรับน้องศิลป์-จีน,การรับน้องศิลป์-ฝรั่งเศส, การรับน้องศิลป์-ญี่ปุ่น และการรับน้องนาฏศิลป์-ดนตรีไทย
  • กิจกรรมงาน International Day เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน มีการแสดงละครจากแผนการเรียนภาษาอังกฤษ,แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสและแผนการเรียนภาษาจีน และการออกร้านจากแผนการเรียนและชมรมที่เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาบาฮาซามลายู, ภาษาตากาล็อก และภาษาสเปน

รางวัลและเกียติยศของโรงเรียนแก้ไข

ด้านกิจกรรมผู้นำเชียร์และกองเชียร์ > นำทีมโดยท่านอาจารย์จันทร์เพ็ญ จั่นอาจ คณะครูหมวดวิชาพละศึกษา-คณะครูหมวดวิชาศิลปะ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแข่งขัน " รวมพลคนกองเชียร์ To Be Numberone ประจำปี 2011 "
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแข่งขัน " รวมพลคนกองเชียร์ To Be Numberone ประจำปี 2009 "
  • รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ระดับประเทศ จากนายฮ้านส์ เอลิซานเบอตัส เฮ้าสตร้า กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟรีสแลนด์ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์ ( ประเทศไทย ) ในการแข่งขัน " โฟร์โมสต์ ไทยแลนด์คัพ 2008 ราชันฟุตบอลพลาสติก "
  • รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม จากท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการแข่งขัน " โฟร์โมสต์ ไทยแลนด์คัพ 2007 ราชันฟุตบอลพลาสติก "
  • รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม จากนายอภิรักษ์ โกษโยธิน ในการแข่งขัน " โฟร์โมสต์ ไทยแลนด์คัพ 2006 ราชันฟุตบอลพลาสติก "
  • รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน " โฟร์โมสต์ ไทยแลนด์คัพ 2005 ราชันฟุตบอลพลาสติก "
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง กองเชียร์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในการแข่งขันกองเชียร์ " 88.5 fm max CHEER MILITARY 2005 "

ด้านกิจกรรมทักษะและความสามารถ

  • รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขันลีลาศ ชิงแชมป์โลก รุ่น World Junior Latin ของ World Amateur Medalist Championships & World Amateur Teen Dance Championships 2009 ที่ประเทศฮ่องกง ได้แก่ เด็กชายพุทธิพงศ์ สหายฟ้า เด็กชายพีรยุทธ์ สหายฟ้า และเด็กหญิงรัญชนา น้อยนวล
  • รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทัวไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2544 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2544, 2546,2548 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • รางวัลที่ 2 การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทัวไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555,2558 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558,2559 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ  "400 ปีชาตกาลเซบันเตส" (EL IV Centenario de la muerte de Cervantes)" ในการแข่งขันทักษะภาษาสเปนระดับชาติระดับมัธยมศึกษา ในงานวันรวมพลคนรักภาษาสเปน (Día del Español) ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน สพฐ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย
  • รางวัลชนะเลิศ การประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3-4 ตามโครงการ “วันมาฆบูชา สื่อคุณค่าแห่งพุทธธรรม เพื่อนำสังคมสู่สันติสุข” (6 กุมภาพันธ์ 2552) ณ เวทีกลาง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศ (8 สิงหาคม 2551)

ด้านการศึกษา

  • ติดอันดับ 1 ใน 10 โรงเรียนทีมีผู้สมัครสอบเข้าม.1 มากที่สุด ของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2544-2564
  • มีจำนวนผู้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550
  • มีจำนวนผู้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข