โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Nakhon International City School; ตัวย่อ: NICS) เป็นโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยเป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon International City School
Nakhon International City School
NICS.jpg
ที่ตั้ง
333 ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูล
ชื่ออื่นNICS
ประเภทนานาชาติ
คำขวัญเด็กดีมีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
เชี่ยวชาญภาษา นำพาชุมชนเข้มแข็ง
สถาปนามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553
ประถมศึกษา พ.ศ. 2556
หน่วยงานกำกับสำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการนางเปรมฤดี พลเกษตร
สี████ สีเหลือง-สีเขียว
เว็บไซต์http://www.nics.ac.th/

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Nakhon International City School; ตัวย่อ: NICS) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยเป็นโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตรของสมาคมโรงเรียนนานาชาติสหรัฐอเมริกา (American International Curriculum) และได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 7-12)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการย้าย สถาบันภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง (อังกฤษ: The English Programme Semamuang School; ตัวย่อ: EP.T.SM.) ซึ่งเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 1-6) มารวมกับ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Nakhon International City School; ตัวย่อ: NICS) และได้ยุบเลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 7-12) เมื่อ พ.ศ. 2557 โดยเน้นจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 1-6) ตามหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ (English Program)

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : อักษรย่อ NICS อยู่ในวงรี หมายถึง นักเรียนมีความรู้และคุณธรรม พร้อมที่จะเป็นประชากรของโลกในอนาคต
 • สีประจำโรงเรียน :   สีเหลือง   สีเขียว
 • คำขวัญโรงเรียน : เด็กดีมีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญภาษา นำพาชุมชนเข้มแข็ง
 • ปรัชญาโรงเรียน : มุ่งสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : วิชาการเด่น เน้นภาษา
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : แต่งกายดี ภาษาเด่น

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน 1 ระดับ คือ

 • ระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นางราตรีเพ็ญ คงผอม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
2 นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554
นางราตรีเพ็ญ คงผอม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
3 นางนิตยา ทองนุ่น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555
4 นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561
นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
5 นางสาวประภาศรี คำนวณจิต ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
6 นางเปรมฤดี พลเกษตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
7 นายสุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565
8 นายวิชาญ มากอยู่ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่แก้ไข

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยอาคารเรียนทั้งหมด 4 อาคาร คือ

 • อาคาร 1 นิวตัน (Newton) เป็นอาคารบริหาร
 • อาคาร 2 ไอน์สไตน์ (Einstein) เป็นอาคารเรียน
 • อาคาร 3 ดาร์วิน (Darwin) เป็นอาคารหอพักนักเรียน
 • อาคาร 4 ไมเคิล จอร์แดน (M.Jordan) เป็นโรงยิม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข