โรงเรียนกระสังพิทยาคม

โรงเรียนกระสังพิทยาคม เดิมชื่อ โรงเรียนกระสัง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 418 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 14 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารคนปัจจุบัน (พ.ศ.2560) คือ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช มีแผนการเรียน 12-12-12/12-12-12[2]

โรงเรียนกระสังพิทยาคม
Krasangpittayakhom School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกระสังพิทยาคม.jpg
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ที่ตั้ง
418 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 14 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.ส. / K.S.P.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)
สถาปนา15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1031260859
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายไพบูลย์ มั่นยืน
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียน2,793 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)[1]
สี███ ███ ชมพู - ฟ้า
เพลงมาร์ชกระสังพิทยาคม
เว็บไซต์www.krasang.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนกระสังพิทยาคม เดิมชื่อ โรงเรียนกระสัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 อยู่ในเขตสุขาภิบาล จังหวัดบุรีรัมย์

 • พ.ศ. 2503 รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนกระสัง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในสมัยนั้น โดยมีนายพิณ อาจพลไทย ศึกษาธิการอำเภอกระสัง เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 ทางราชการได้แต่งตั้งนายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายมาทำการสอนที่บ้านพักนายอำเภอกระสัง (นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ) ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้างอาคารเรียน และนักเรียนจะได้ช่วยปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนด้วย เมื่อสร้างอาคารเสร็จ (หอประชุมขนาดเล็ก) จึงได้ย้ายมาทำการสอนเป็นการถาวรและได้ขยายชั้นเรียนต่อมาตามลำดับ
 • พ.ศ. 2515 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนกระสังพิทยาคม
 • พ.ศ. 2518 ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายไกร สุขอนันต์ อดีตกำนันตำบลกระสัง เนื้อที่ 39 ไร่ 287 ตารางวา ที่ดินแปลงนี้ ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุหมายเลข บร.505(14875) [3][4]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ลำดับ รายนามผู้บริหารโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๒๐
2 นายพิสุทธิ์ วิทยเดช พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑
3 นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒
4 นายบุญช่วย บุญญะภานุพล พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๐
5 ว่าที่ ร.ต.สุเทพ บุตรกัณหา พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๕
6 นายดำรง พงษ์พิมาย พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖
7 นายสรยุทธ วิศิษฎ์ศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
8 นายฉลอง พงศ์นราทร พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๔
9 นายนิคม เจริญศรี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔
10 นายสุคนธ์ ปรัชญาวงศ์ชัย พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
11 นายไกรลาศ กุลวงศ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘
12 นายนำส่ง ทรงวัฒนะสิน พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕
13 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

การศึกษาแก้ไข

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3แก้ไข

มีทั้งสิ้น 36 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 12 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 12 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 12 ห้องเรียน

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6แก้ไข

มีทั้งสิ้น 36 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • 12 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • 12 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • 12 ห้องเรียน[5]

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนแก้ไข

 • อาคารเรียนถาวร จำนวน 5 หลัง
 • อาคารดนตรีนาฏศิลป์ 1 หลัง
 • หอประชุมมาตรฐาน 1 หลัง
 • โรงฝึกงาน 3 หลัง
 • บ้านพักครู 14 หลัง
 • บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง[6]

รางวัลและความภาคภูมิใจชาวชมพู-ฟ้าแก้ไข

 • วงดนตรีคอมโบ้โรงเรียนกระสังพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการชิงช้าสวรรค์ ระดับประเทศ
 • กีฬาฮอกกี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1031260859&Area_CODE=101732 จำนวนนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม
 2. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1031260859&Area_CODE=101732 จำนวนห้องเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม
 3. http://www.krasang.ac.th/2015/index.php/2016-02-07-15-02-20 ประวัติโรงเรียนกระสังพิทยาคม
 4. https://drive.google.com/file/d/16KJ9VkwK3qmeQ_GSeQkbM-60HRJxJWFZ/view ประวัติโรงเรียนกระสังพิทยาคมจากรายงาน sar ปี 2561
 5. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1031260859&Area_CODE=101732 จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนกระสังพิทยาคม
 6. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1031260859&Area_CODE=101732 อาคาร-สถานที่ภายในโรงเรียนกระสังพิทยาคม