โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

(เปลี่ยนทางจาก โรงพยาบาลภูมิพล)

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2492 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 นอกจากให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัวของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการร่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กองทัพอากาศ และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันอีกด้วย[3] ปัจจุบันมี พล.อ.ต.​หญิง อิศรญา สุขเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ
Bhumibol Adulyadej Hospital RTAF
Map
ประเภทโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลทหาร
ที่ตั้ง13°54′32″N 100°37′05″E / 13.9088743817°N 100.617934937°E / 13.9088743817; 100.617934937พิกัดภูมิศาสตร์: 13°54′32″N 100°37′05″E / 13.9088743817°N 100.617934937°E / 13.9088743817; 100.617934937
ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง27 มีนาคม พ.ศ. 2492
สังกัดกองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
กรมแพทย์ทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ผู้อำนวยการพลอากาศตรี นภ ตู้จินดา[1]
จำนวนเตียง619 เตียง[2]
แพทย์212 คน
บุคลากร2720 คน
เว็บไซต์www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th

ปัจจุบัน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทที่สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยสถานีนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

ประวัติ แก้ไข

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2492 โดยชื่อโรงพยาบาลมีพระนามมาจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในตอนแรกมี 88 เตียง และขยายสิ่งก่อสร้างสำหรับการแพทย์เฉพาะทาง เช่น รังสีวิทยา, โสตศอนาสิกวิทยา และรวมอาคารแยกแผนกอายุรศาสตร์และศัลยกรรมสำหรับผู้ป่วยชายหญิง[4]

การแบ่งส่วนราชการ แก้ไข

 • กองอำนวยการ
 • กองแพทยศาสตรศึกษา
 • กองอายุรกรรม
 • กองศัลยกรรม
 • กองสูตินรีเวชกรรม
 • กองกุมารเวชกรรม
 • กองพยาธิกรรม
 • กองจักษุกรรม
 • กองโสต ศอ นาสิกกรรม
 • กองรังสีกรรม
 • กองเวชกรรมฟื้นฟู
 • กองออโธปิดิกส์
 • กองวิสัญญีกรรมฯ
 • กองทันตกรรม
 • กองเภสัชกรรม
 • กองการพยาบาล
 • กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
 • กองบริการ
 • กองบริการโลหิต
 • แผนกวิศวกรรม
 • หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ
 • หน่วยสังคมสงเคราะห์
 • ฝ่ายอาคารพิเศษ

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช แก้ไข

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นกองแพทยศาสตรศึกษา สังกัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ กองทัพอากาศ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ แก้ไข

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยงานที่ดูแลไว้ในโครงการความร่วมมือของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ในการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของไทย

ซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา มีความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจำนวนมาก มีปริมาณผู้ป่วยเพียงพอสำหรับการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์แพทยสภา จึงได้ทำความร่วมมือกันเมื่อวันที่ 27 พ.ศ. 2531 โดยในขณะนั้นมี พลอากาศเอกวรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนาม

โดยความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์ได้พัฒนาเรื่อยมาตามโครงการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา แก้ไข

ปัจจุบัน กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา แก้ไข

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
 • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
 • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก้ไข

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง แก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 44 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 2. http://gishealth.moph.go.th/healthmap/infoequip.php?maincode=11482&id=123843[ลิงก์เสีย]
 3. "View contents". Bhumibolhospital.rtaf.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-17. สืบค้นเมื่อ 9 January 2019.
 4. "เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช". Bhumibolhospital.rtaf.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-17. สืบค้นเมื่อ 9 January 2019.

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข