แม่แบบ:พระราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์

เจ้านครลำปาง
– ตำแหน่งในนาม –
ราชวงศ์ทิพย์จักร
Seal of Lampangs Dynasty.png

เจ้าเดชา ณ ลำปาง
จันทร์คำ ณ ลำปาง

 • ผานิต เจตน์จิราวัฒน์
  • พฤทธิ์ เจตน์จิราวัฒน์
 • เพลินพิศ สุวรรณภาณุ
  • ชมเพลิน สุวรรณภาณุ
  • ชวนพิศ สุวรรณภาณุ

เจ้าเชิดกาวิละ ณ ลำปาง
เจ้าอาบคำ ณ ลำปาง

 • อภิชัย ณ ลำปาง
 • อัญชลีพร ธรรมจำรัสศรี
  • กานต์ ธรรมจำรัสศรี
  • กฤต ธรรมจำรัสศรี
 • เอกชัย ณ ลำปาง
 • อัญชัญ ณ ลำปาง
 • ชณัฎฎา ณ ลำปาง
  • ศีลตรา ณ ลำปาง
  • คุณกร ณ ลำปาง

เจ้าจันทร ณ ลำปาง


เจ้าไชยแก้ว ณ ลำปาง
สุนันทา ณ ลำปาง

 • กชพรรณ (กชกร) ณ ลำปาง
  ธัชขัย แสงกูล
  • ธนธิป แสงกูล
  • กิตติธัช แสงกูล
 • คีรีชัย ณ ลำปาง
 • ศิกวัส ณ ลำปาง

เจ้าประเวทย์ ณ ลำปาง


เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง


เจ้าญาณรังสี ณ ลำปาง
อารี ณ ลำปาง

เจ้านครลำพูน
– ตำแหน่งในนาม –
ราชวงศ์ทิพย์จักร

พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน