แม่แบบ:ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

377
2
25
96
ไทยรักไทย
ชท.
ประชาธิปัตย์
e • d  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
พรรค แบ่งเขต บัญชีรายชื่อ ที่นั่งรวม +/-
คะแนนเสียง % ที่นั่ง คะแนนเสียง % ที่นั่ง
ไทยรักไทย 16,523,344 54.35 310 18,993,073 61.17% 67 377 +129
ประชาธิปัตย์ 7,401,631 24.35 70 7,210,742 23.22% 26 96 -32
ชาติไทย 3,119,473 10.26 18 2,061,559 6.64% 7 25 -16
มหาชน 2,223,850 7.32 2 1,346,631 4.34% 0 2
อื่น ๆ 1,436,218 4.63%
คะแนนสมบูรณ์ 29,657,716 100% 400 31,048,223 100% 100 500
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 741,276 2.29% 357,515 1.11%
คะแนนเสีย 1,938,590 5.99% 935,586 2.89%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 32,337,611 72.55% 32,341,330 72.56%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 44,572,101 44,572,101
ที่มา: ศูนย์กลางข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง