น้ำแม่ลี้ หรือ แม่น้ำลี้ เป็นแม่น้ำสำคัญในจังหวัดลำพูน ต้นกำเนิดจากดอยขุนแม่กวง ในอำเภอทุ่งหัวช้าง ไหลผ่านอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอแม่ทา ไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอจอมทอง[1] จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความยาวทั้งสิ้น 210 กิโลเมตร [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ลุ่มน้ำปิง กรมชลประทาน
  2. สภาพน้ำฝน-น้ำท่า ลุ่มน้ำลี้ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน สำนักอุทกวิทยา กรมชลประทาน