เหล่าทัพ (อังกฤษ: military branch, service branch หรือ armed service) เป็นมาตรฐานทั่วไปในการแบ่งกองทัพของประเทศรัฐเอกราช

ประเภทเหล่าทัพแก้ไข

ประเภท บทบาท หมายเหตุ
กองทัพอากาศ ดำเนินการสงครามทางอากาศ
กองทัพบก ดำเนินการสงครามภาคพื้นดิน
ทหารตระเวนชายแดน ตรวจตราชายแดนทางบก พบในบางประเทศ เช่น อาร์มีเนีย
ยามฝั่ง พิทักษ์ความมั่นคงทางทะเล
กำลังไซเบอร์ ดำเนินการสงครามไซเบอร์และปฏิบัติการความมั่นคงไซเบอร์ เช่น นอร์เวย์และเยอรมนี
กองทัพสารวัตรทหาร รักษาความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับตำรวจทั้งในกองทัพและพลเรือน พบในฝรั่งเศส กับประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักและทวีปยุโรป
นาวิกโยธิน กำลังภาคพื้นส่งทางทะเลซึ่งให้การสนับสนุนการสงครามทางเรือ
ทหารสารวัตร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งเชื่อมโยงหรือเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ
กองทัพเรือ ดำเนินการสงครามทางเรือ
กองทัพอวกาศ ดำเนินการสงครามอวกาศ