เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สามารถหมายถึง

หรืออาจหมายถึง