เทศบาลตำบลแม่จัน (จังหวัดเชียงราย)

เทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นหนึ่งในเทศบาลตำบล 3 แห่งของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางการค้าขาย สถานที่ราชการ สถานศึกษา และสถานพยาบาลของอำเภอแม่จัน พื้นที่อยู่ถัดขึ้นไปทางเหนือจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประมาณ 28 กิโลเมตร

แม่จัน
ป้ายเทศบาลตำบลแม่จัน
ป้ายเทศบาลตำบลแม่จัน
ตราอย่างเป็นทางการของแม่จัน
ตรา
คำขวัญ: 
แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข็มแข็ง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางสาวปิยนุช ไชยกุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด2 ตร.กม. (0.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2548)
 • ทั้งหมด4,221 คน
ที่อยู่
สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่จัน
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์0 5377 1369-70
โทรสาร0 5377 2565
เว็บไซต์http://www.maechan.go.th/ http://www.maechan.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติเทศบาลตำบลแม่จันแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2499 ตำบลแม่จัน ได้รับการแต่งตั้งตาม ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 49 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2499 เป็นสุขาภิบาล ใช้ชื่อว่า “สุขาภิบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ ใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลแม่จัน

ตราประจำเทศบาลตำบลแม่จันแก้ไข

 
ตราประจำเทศบาลตำบลแม่จัน

ตราเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นกรอบ ภายในกรอบแสดงให้เห็นพญานาคพ่นน้ำอยู่ในแม่น้ำทางด้านหน้าของฉาก ส่วนฉากด้านหลังเป็นทุ่งนาข้าวขนาดกว้างใหญ่ไพศาล สุดลูกหูลูกตา ภายหลังมีทิวเขาซ้อนกันหลายชั้นโอบรอบนาข้าวไว้ และมีเมฆลอยบนท้องฟ้า เหนือกรอบด้านในมีตัวหนังสือภาษาไทย ด้านบนเขียนกำกับ "เทศบาลตำบลแม่จัน" ด้านล่างเขียนกำกับ "จังหวัดเชียงราย" สองข้างของกรอบประดับด้วยลูกไม้

ความหมาย ตราสัญลักษณ์ แสดงถึง ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มระหว่างเขา มีแม่น้ำจันที่เป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์แหมาะแก่การเพาะปลูก อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีของประเทศไทย ทั้งน้ำและดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้ง รวมไปถึงบรรยากาศของเทศบาลตำบลมีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและยังคงมีความเป็นธรรมชาติสูง

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึง ละติจูด 100 องศาเหนือ และลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 857 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่

 
แผนที่เทศบาลตำบลแม่จันโดยรวม
 • หมู่ที่ 1 บ้านร้องผักหนาม
 • หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านแม่จัน
 • หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด
 • หมู่ที่ 4 ชุมชนเด่นป่าสัก
 • หมู่ที่ 5 ชุมชนปงตอง
 • หมู่ที่ 7 ชุมชนเหมืองฮ่อ
 • หมู่ที่ 8 ชุมชนศาลา

และประกอบด้วยชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนแม่จัน ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), หมู่ที่ 2
 • ชุมชนแม่จันตลาด ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ที่ 3
 • ชุมชนเด่นป่าสัก ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
 • ชุมชนปงตอง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 5(บางส่วน)
 • ชุมชนเหมืองฮ่อ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 7
 • ชุมชนศาลา ประกอบโดยพื้นที่ หมู่ที่ 8 (บางส่วน)

อาณาเขตติดต่อแก้ไข

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ภูมิประเทศแก้ไข

สภาพลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา โดยมีแม่น้ำจันซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอแม่จัน ไหลเข้าสู่ตัวเทศบาลตำบลทางทิศตะวันตก แล้วไหลวิ่งขึ้นทิศเหนือขนาบเทศบาลฝั่งทิศตะวันตก (ตามภาพ) และไหลออกจากเทศบาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป

ภูมิอากาศแก้ไข

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน สามารถแบ่งฤดูออกเป็น 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกที่สุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 7- 10 องศาเซลเซียส

โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่จันแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

ทางบก ในเขตเทศบาล ถนนในเขตเทศบาลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง ทางอากาศ มีท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากเทศบาล 25 กิโลเมตร

การไฟฟ้าแก้ไข

ปัจจุบันครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีการขยายการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2 ข้างถนน ตรอก ซอย เกือบทุกสาย

การประปาแก้ไข

ระบบการประปาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จันอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค คือ การประปาแม่จัน ให้บริการด้านการประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน

การสื่อสารและโทรคมนาคมแก้ไข

การไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีจำนวน 1 แห่ง คือ

 • ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน

การโทรคมนาคม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สาขาแม่จัน และบริษัท TT&T

 • จำนวนเลขหมายที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการมีทั้งสิ้น 782 เลขหมาย
 • โทรศัพท์สาธารณะ
  • โทรศัพท์สาธารณะท้องถิ่นและทางไกล 23 เลขหมาย
  • โทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร 11 เลขหมาย

สังคมและประชากรแก้ไข

สภาพสังคมแก้ไข

ชุมชนมีลักษณะที่เป็นแบบเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะชุมชนที่เป็นแบบเกษตรกรรม มีศูนย์กลางเดียว โดยศูนย์กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนเหนือของชุมชนสองฝั่งของถนนหิรัญนคร ลักษณะศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นย่านพาณิชยกรรม อยู่ในเขตเมืองที่ให้บริการสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นกับชุมชน

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลแม่จันมีประชากรทั้งสิ้นมีทั้งหมด จำนวน 4,221 คน เป็นชาย 2,037 คน หญิง 2,184 คน จำนวนครัวเรือน 2,022 ครัวเรือน ประชากรสามารถแยกตามเพศ ได้ดังนี้ [1]

หมู่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 ร้องผักหนาม 45 39 95
2 แม่จัน 269 277 607
3 แม่จันตลาด 518 595 1,183
4 เด่นป่าสัก 451 465 1,003
5 ปงตอง 173 204 377
7 เหมืองฮ่อ 149 156 306
8 ศาลา 311 333 650
77 ทะเบียนบ้านกลาง 43 52 95

การศึกษาแก้ไข

มีสถานศึกษาภายในเทศบาลตำบลทั้งหมด 2 สถานศึกษา คือ

 • โรงเรียนอนุบาลแม่จัน
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

นอกจากนี้เทศบาลยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ การศึกษาเทศบาลตำบลแม่จัน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ปัจจุบันมี ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง นักเรียน ทั้งหมด 120 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน ครูหัวหน้าศูนย์ 1 คน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 4 คน ครูผู้ช่วย 4 คน แม่บ้าน 1 คน ยาม 1 คน โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้ากองการศึกษา

การศาสนาแก้ไข

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 80) ศาสนาอื่น ประมาณร้อยละ 20 มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ดังนี้

 • วัดและที่พักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
 • ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 • โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุขแก้ไข

 
โรงพยาบาลแม่จัน

สถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีดังนี้

 • โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ
  • โรงพยาบาลแม่จัน[2] เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (120 เตียง) มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา และกำลังปรับปรุง/สร้างอาคารตรวจโรคเพิ่มเติม เพื่อเตรียมขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง ในปี พ.ศ. 2560
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก้ไข

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 1 แห่ง

 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จัน

เศรษฐกิจแก้ไข

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และรายได้ประชากรแก้ไข

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรม ด้านการพาณิชยกรรม และรับจ้างทั่วไป

การเกษตรกรรมแก้ไข

ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำนา และหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะทำการเพาะปลูกถั่วเหลือง เป็นพืชฤดูแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาลมีเนื้อที่ประมาณ 1,139 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่

 • ข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 1,139 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต 740 ตัน/ปี และจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 5.50 - 9.00 บาท
 • ถั่วเหลือง มีพื้นเพาะปลูกทั้งสิ้น 650 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 220 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต 143 ตัน/ปี และจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 9.00 - 12.00 บาท

การอุตสาหกรรมแก้ไข

การประกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และมี โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการจำนวน 24 แห่ง ได้แก่

 • โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน 6 โรง
 • โรงค้าไม้แปรรูป จำนวน 2 โรง
 • โรงงานซ่อม/เครื่องยนต์ จำนวน 10 โรง
 • โรงงานอื่นๆ จำนวน 6 โรง

และยังมีการทำหัตถอุตสาหกรรม ได้แก่ การทำไม้กวาด เย็บปักประดิษฐ์ การตีมีด การแกะสลักไม้ เป็นต้น

การพาณิชยกรรม และการบริการแก้ไข

ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท ได้แก่

 • ร้านค้าของชำต่าง ๆ จำนวน 180 ร้าน
 • ร้านค้าเครื่องดื่ม - อาหาร จำนวน 25 ร้าน
 • ร้านเสื้อผ้า จำนวน 30 ร้าน
 • ร้านบริการเสริมสวย จำนวน 14 ร้าน
 • ร้านอุปกรณ์เครื่องเหล็ก เครื่องยนต์ จำนวน 6 ร้าน
 • ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 ร้าน
 • สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 แห่ง

ธนาคารสถาบันการเงินและกิจการประกันแก้ไข

 • ธนาคาร จำนวน 6 แห่ง
 • สถาบันการเงิน จำนวน 3 แห่ง
 • กิจการประกัน จำนวน 4 สาขา

การบริการแก้ไข

 • มีโรงแรม จำนวน 1 แห่ง
 • สถานบริการและเริงรมย์ จำนวน 10 แห่ง

การท่องเที่ยวแก้ไข

ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่จะมีอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้แก่

 • โป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง
 • น้ำตกตาดทอง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง
 • น้ำตกห้วยก้างปลา ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยก้างปลาหมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง
 • ลานทองอุทธยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตึง

ส่วนการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ จะมีจัดกิจกรรม/เทศกาลในบางวันของสัปดาห์ หรือในวันพิเศษ ดังนี้

 • เทศกาลตักบาตรเป๋งปุ๊ด
 • ถนนคนเดินแม่จัน

การปศุสัตว์แก้ไข

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีการประกอบการปศุสัตว์ โดยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 78.18 ของเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด รองลงมา คือ โคเนื้อ และสุกร ตามลำดับ ซึ่งมีพื้นที่ในการทำการปศุสัตว์ทั้งหมด 111 ไร่ และมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 220 ครัวเรือนที่ทำการปศุสัตว์

อ้างอิงแก้ไข