เทศบาลตำบลหนองบัวบาน

เทศบาลตำบลในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองบัวบาน เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวบานทั้งตำบล และตำบลหนองวัวซอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ) เป็นพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แตกต่างจากพื้นที่อื่นในอำเภอหนองวัวซอ เช่น ภาษาในการพูด จะพูดสำเนียงภาษาคล้ายทางภาคเหนือของประเทศลาว จังหวัดเลย และเพชรบูรณ์

เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
ถนนรอบเขื่อนห้วยหลวง บ้านหนองบัวบาน
ถนนรอบเขื่อนห้วยหลวง บ้านหนองบัวบาน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหนองบัวบาน
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอหนองวัวซอ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีไพบูรณ์ สังทอง
ประชากร
 (2548)
 • ทั้งหมด6,017 คน
รหัส อปท.05410309
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์0 4228 5561
เว็บไซต์www.nongbuaban-ud.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตำบลหนองบัวบาน บ้านหนองบัวบาน มีบรรพบุรุษอยู่ที่แขวงไชยบุรีและแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านผาน้อย - บ้านโคกมน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ทำการเดินทางมาค้าขายระหว่างจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย มาพบลำห้วยซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ในช่วงเวลานั้นจังหวัดเลยเกิดความแห้งแล้งมากมาเป็นเวลา 7 ปี ผู้คนอดอยากกินหัวมันหัวกลอยแทนข้าว ขุนศรีวงษาบ้านโคกมน จึงได้ชวนลูกหลานอพยพเดินทางมาอยู่ที่หนองบัวบาน เป็นหนองน้ำที่มีดอกบัวบานสพรั่งจึงตั้งชื่อว่า "บ้านหนองบัวบาน" ใน พ.ศ. 2462 บ้านหนองบัวบานในอดีตเป็นป่าดงพงลึกมากมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมาย บ้านหนองบัวบาน ในอดีตนั้นเคยมีกลุ่มแนวร่วมคอมมิวนิสต์ด้วย

ตระกูลผู้ร่วมก่อตั้งบ้านหนองบัวบาน ได้แก่ เวชบรรพต ศรีบุญเรือง มีจินดา และยอดคีรี

ภูมิศาสตร์ แก้

เทศบาลตำบลหนองบัวบานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหนองวัวซอ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 106.368 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,480 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ตำบลหนองบัวบาน จำนวน 9 หมู่บ้าน เนื้อที่ 78.368 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,980 ไร่ และพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองวัวซอ (5 หมู่บ้าน) เนื้อที่ 28 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,500 ไร่

ภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มลักษณะเป็นเอ่งน้ำ เนื่องจากมีคูเขื่อนห้วยหลวงล้อม หน้าฝนมีน้ำท่วมขัง เหมาะแก่ทำการประมง และการเกษตร ส่วนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือดอนติดเขตทหาร

อาณาเขต แก้

 • ทิศเหนือ: ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันออก: ติดกับเขตเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลหนองไฮ, ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศใต้: ติดกับบ้านโคกก่อง ตำบลหนองวัวซอ และตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันตก: ติดกับตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เขตการปกครอง แก้

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวบาน ทั้งหมดจำนวน 14 หมู่บ้าน

 • ในเขตตำบลหนองบัวบาน มี 9 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-9)
 • นอกเขตตำบลหนองบัวบาน มี 5 หมู่บ้าน (สภาตำบลหนองวัวซอ หมู่ที่ 1, 3, 4, 7 และ 8)

ประชากร แก้

ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวบาน จำนวน 14 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 147 ครัวเรือน มีประชากร 882 คน
 • หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน มีประชากร 931 คน
 • หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 130 ครัวเรือน มีประชากร 665 คน
 • หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 87 ครัวเรือน มีประชากร 390 คน
 • หมู่ที่ 5 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 102 ครัวเรือน มีประชากร 542 คน
 • หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 95 ครัวเรือน มีประชากร 405 คน
 • หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 192 ครัวเรือน มีประชากร 914 คน
 • หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 119 ครัวเรือน มีประชากร 513 คน
 • หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวบาน จำนวนครัวเรือน 158 ครัวเรือน มีประชากร 807 คน
 • หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 7 ครัวเรือน มีประชากร 12 คน
 • หมู่ที่ 3 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 7 ครัวเรือน มีประชากร 25 คน
 • หมู่ที่ 4 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน มีประชากร 198 คน
 • หมู่ที่ 7 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 3 ครัวเรือน มีประชากร 12 คน
 • หมู่ที่ 8 ต.หนองวัวซอ จำนวนครัวเรือน 54 ครัวเรือน มีประชากร 400 คน
 • รวม จำนวนครัวเรือน 1,789 ครัวเรือน จำนวนประชากร 7,004 คน

เศรษฐกิจ แก้

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ปลูกสวนยางพารา ปลูกบวบหอม ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ประมง เป็นหลัก

การศึกษา แก้

ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวบานมีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมี ห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้าน และศูนย์การเรียนชุมชนตำบล

การขนส่ง แก้

เขตเทศบาลตำบลหนองบัวบานมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ตัดผ่าน การเดินทางเข้าสู่ตำบลสามารถเดินทางจากเทศบาลนครอุดรธานี โดยเส้นทางอุดรธานี–หนองบัวลำภู (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210) ระยะทางประมาณ 22 กม. ส่วนมากถนนที่ใช้ในหมู่บ้านของตำบลหนองบัวบานจะเป็นคอนกรีต

สิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่น แก้

สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ แก้

 
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง
 
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง
 
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง
 
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง
 • เขื่อนห้วยหลวง
 • วัดป่านิโครธาราม
 • วัดบ้านสามขาสันติสุข

ผลิตภัณฑ์ชุมชน แก้

 • แจ่วบองปลาร้าสุก
 • ไข่เค็ม
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ
 • ดอกไม้จันทน์
 • ผ้าไหม
 • ขนมเปี๊ยะ
 • กลุ่มขนมไทย
 • กลุ่มเครื่องหอมสมุนไพร
 • กลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน
 • กลุ่มพานบายศรีผู้สูงอายุ
 • กลุ่มเย็บผ้า
 • กลุ่มทอผ้าไหม
 • กลุ่มขนมเบเกอรี
 • กลุ่มน้ำยาล้างจานสมุนไพร
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • กลุ่มปลาร้า
 • กลุ่มหมวกรีไซเคิล
 • กลุ่มผักปลอดสารพิษ

เทศกาลสำคัญ แก้

 • งานประจำปีประกวดธิดาปลานิล ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน หลังบุญออกพรรษาปวารณา
 • บุญตักบาตรเทโวโรหณะ (ที่มีขบวนตักบาตรพระสงฆ์ยาวที่สุดในจังหวัด)
 • ประเพณีแข่งเรือ - บุญออกพรรษาปวารณา บริเวรเขื่อนห้วยหลวง
 • บุญบั้งไฟ

บุคคลที่สำคัญ แก้

อ้างอิง แก้