เทศบาลตำบลบางละมุง

เทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

บางละมุง เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตพื้นที่ตำบลบางละมุง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตำบลหนองปลาไหล (เฉพาะนอกเขตเมืองพัทยาและเทศบาลตำบลหนองปลาไหล) และบางส่วนของตำบลตะเคียนเตี้ย

เทศบาลตำบลบางละมุง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายลิขิต สิริมณีรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด6.38 ตร.กม. (2.46 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด10,051 คน
 • ความหนาแน่น1,575.39 คน/ตร.กม. (4,080.2 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง เลขที่ 189 หมู่ที่ 2 ถนนบางละมุง 12/2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์038240881-4
เว็บไซต์http://www.banglamung.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมเริ่มแรกเมื่อมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบางละมุง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2507 นั้น สำนักงานสุขาภิบาลบางละมุง ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบางละมุง เป็นเทศบาลตำบลบางละมุง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลในเทศบาล พ.ศ. 2542 ทำให้สุขาภิบาลบางละมุง เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลบางละมุง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ขนาดพื้นที่และอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากอำเภอบางละมุง 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรี 45 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 6.38 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3,987 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 6,356 ครัวเรือน [1]

 • ทิศเหนือ ตั้งอยู่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองบางละมุง ติดกับเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ฝั่งใต้เป็นเส้นเลียบริมคลองบางละมุง ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลังเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางละมุง ฝั่งใต้ที่เส้นแบ่งเขตตำบลบางละมุง กับตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบแบ่งเขตตำบลบางละมุง กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเตี้ยไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตตำบลบางละมุงกับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
 • ทิศใต้ ติดกับเมืองพัทยาตำบลนาเกลือจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแบ่งเขตตำบลบางละมุง กับตำบลหนองปลาไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดซึ่งเป็นที่ตั้งหลักเขตเมืองพัทยาหลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบเขตเมืองพัทยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดซึ่งเป็นหลักที่ตั้งเขตเมืองพัทยาหลักเขตที่ 2
 • ทิศตะวันตก ติดกับอ่าวไทยจากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบริมทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1

ประชากรแก้ไข

ประชากรปัจจุบัน 10,051 คน (สำรวจ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553) แบ่งเป็นชาย 4,899 คน คิดเป็นร้อยละ 48.74 แยกเป็นหญิง 5,152 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 ความหนาแน่นประชากร 1,575.39 คน/ตารางกิโลเมตร

สถานศึกษาแก้ไข

สถานศึกษาในท้องที่เทศบาลตำบลบางละมุง มีสถาบันศึกษาอยู่ 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางละมุง 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบางละมุง 1 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง ศูนย์การศึกษาอื่นๆ 2 แห่ง

ศาสนสถานแก้ไข

 • วัดประชุมคงคา
 • วัดท่ากระดาน

สถานที่ราชการแก้ไข

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 • สถานตากอากาศบางละมุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ้างอิงแก้ไข

 1. งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลบางละมุง วันที่ 30 เมษายน 2553