เทศบาลตำบลคำพอุง

เทศบาลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

เทศบาลตำบลคำพอุง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลคำพอุงทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข

เทศบาลตำบลคำพอุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด60 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด9,126 คน
 • ความหนาแน่น152.1 คน/ตร.กม. (394 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
โทรศัพท์0 4356 7347
โทรสาร0 4356 7347
เว็บไซต์www.khampaung.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลคำพอุงแยกจากตำบลขามเปี้ย ปี พ.ศ. 2510-2511 มีกำนันคนแรกชื่อ นายบุญมี คำสุเรศ ปัจจุบันมี 13 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่อยู่ในพื้นที่ไหล่เขา และที่ราบลุ่มบางส่วน

เครื่องหมาย/ ตราประจำเทศบาลแก้ไข

ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลคำพอุงอยู่ในเขตพื้นที่เนินเขาสลับที่ราบ มีภูเขาขนาดเล็ก บางหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงแม่เผด ดินเป็นสภาพดินร่วนปนทราย

ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนอากาศ ร้อน หนาว ฝน ตามฤดูกาล

ลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ

1) ลำน้ำห้วยตาแหลว ผ่านพื้นที่ตำบลคำพอุง และตำบลเชียงใหม่
2) ลำห้วยทราย ผ่านท้องที่ตำบลขามเปี้ย และตำบลคำพอุง
3) ลำห้วยไผ่ ผ่านท้องที่ตำบลคำพอุง
4) ลำห้วยยาง ผ่านท้องที่ตำบลคำพอุง
ลำน้ำดังกล่าวใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร

คำขวัญ

'คำพอุงรุ่งเรือง เมืองดอกไม้ใหม สดใสดงแม่เผด เขตมันสำปะลังใหญ่ ถ่ำสินชัยสวยงาม ลือนามพินประยุกต์ เที่ยวสนุกถ่ำภูมวย สาวสวยคำพอุง '

เส้นทางการคมนาคมแก้ไข

การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 1. ถนนลาดยาง สายโพธิ์ชัย – คำพอุง ระยะทาง 10 กม.
 2. ถนนลาดยาง สายโพธิ์ชัย – หนองนาโท-โนนใหญ่ ระยะทาง 12 กม.

จำนวนพื้นที่และการปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลคำพอุง มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร อบต .คำพอุง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลคำพอุง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำพอุงทั้งตำบล

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านมี

หมู่ 1 โนนใหญ่
หมู่ 2 ธาตุจอมศรี
หมู่ 3 คำพอุง
หมู่ 4 โคกใหญ่
หมู่ 5 ภูเขาทอง
หมู่ 6 โคกสำราญ
หมู่ 7 บึงบูรพา
หมู่ 8 คำพอุง
หมู่ 9 ภูเขาทอง
หมู่ 10 เกษตรสมบูรณ์
หมู่ 11 นางาม
หมู่ 12 โคกสมบูรณ์
หมู่ 13 คำเจริญ

จำนวนประชากรและครัวเรือนแก้ไข

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553 มีจำนวนครัวเรือน 2,348 ครัวเรือน และประชากร จำนวน 9,126 คน
 • ชาย จำนวน 4,631 คน
 • หญิง จำนวน 4,495 คน

อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างทั่วไปแก้ไข

 • หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบล
 • ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
 • ร้านค้า 76 แห่ง
 • ร้านอาหาร 8 แห่ง
 • ร้านจำหน่ายทราย 1 แห่ง
 • ร้านซ่อมรถ 12 แห่ง
 • ร้านเสริมสวย 5 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 10 แห่ง
 • ร้านขายยา 1 แห่ง
 • ร้านเฟอร์นิเจอร์ 1 แห่ง
 • โรงทำขนมจีน 1 แห่ง
 • โรงสี 26 แห่ง
 • โรงทำอิฐ 1 แห่ง
 • ร้านซักรีด 1 แห่ง


สภาพทางสังคม

 • การศึกษา
 • โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
 • โรงเรียนขยายเขตทางการศึกษา 2 แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวะศึกษา - แห่ง
 • สถานศึกษาชั้นสูง - แห่ง
 • จำนวนนักเรียนในปี 2555 962 คน
 • จำนวนนักเรียนการศึกษานอกระบบฯ 260 คน
 • จำนวนนักเรียนศพด.ปี 2555 200 คน
 • จำนวนครู/อาจารย์ ในปี 2555 71 คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด 13 แห่ง
 • สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
 • มัสยิด-แห่ง
 • ศาลเจ้า-แห่ง

อาคารสถานที่ของทางราชการแก้ไข

 • โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง

การประกอบอาชีพแก้ไข

ประชาชนในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพดังนี้
 1. เกษตรกรรม
 2. ค้าขาย
 3. รับจ้างทั่วไป
 4. รับราชการ
 5. อื่นๆ

การศึกษาแก้ไข

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
 • โรงเรียนอนุบาล จำนวน 5 แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 • โรงเรียนเอกชน จำนวน - แห่ง

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญแก้ไข

 • 1) ถ้ำภูมวย ตั้งอยู่บนยอดเขา เขตพื้นที่บ้านนางาม หมู่ที่ 11 มีความสนวยงานตามธรรมชาติและประวัติความเป็นมาน่าสนใจ (เดิมเป็นพื้นที่สีชมพู) มีถ้ำ หุบเขา ลำธาร ธรรมชาติสวยงาม
 • 2) ถ้ำสินชัย เป็นถ้ำบนไหล่เขา มีพรรณไม้นานาพันธุ์ มีวัตถุโบราณ ขณะนี้ปฏิสงขรณ์ใหม่บางส่วน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,10 บ้านโนนใหญ่
 • 3) ป่าดงแม่เผด ตั้งอยู่ในทิศเหนือตำบลคำพอุง เป็นเขตภูเขาที่ทอดตัวของเทือกเขาภูพานรอยต่อจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 4) วัดภูแผงม้า อยู่ในเขตป่าสงวนดงแม่เผดภูแผงม้า ตั้งอยู่บนยอดเขา มีความสวยงาม ทิวทัศน์งามมาก มีสถานปฏิบัติธรรม เหมาะสำหรับผู้ใฝ่วิเวก มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ
 • 5) วัดถ้ำสินสอ อยู่ในเขตป่าสงวนดงแม่เผด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยว
 • 6) น้ำจ๊าก บนภูเขา เขตบ้านนางาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ มีความสวยงาม ร่มเย็น เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาธรรมชาติ
 • 7) อ่างเก็บน้ำต่างๆ อยู่ระหว่างหุบเขา

วัฒนธรรมและประเพณีแก้ไข

มีวัฒนธรรมและประเพณีเหมือนกับชาวอีสานตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เช่น บุญข้าวจี่ บุญเผวด บุญสงกรานต์ บุญบั้งไฟ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

โครงการพัฒนาในอนาคตแก้ไข

 • 1) โครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก East-West Economic Corridor (EWEC) :ประเทศสมาชิกซึ่งประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้เริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง East-West Economics Corridor (EWEC) มีระยะทางยาว 1,450 กิโลเมตร อยู่ในเขตไทยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่แนวทางหลวงผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด 2 อำเภอ คือ อ.โพธิ์ชัย ( ต. อัคคะคำ ต. คำพอุง ) อ.โพนทอง ( ต.คำนาดี ) มีแผนการเปิดใช้ทางหลวง ปี พ.ศ. 2557 เป็นเส้นทางที่จะนำความเจริญและการพัฒนาสู่ท้องที่เทศบาลตำบลคำพอุง
 • 2) แผนการติดตั้งกังหันพลังงานลม บนภูเขาในเขตเทศบาลตำบลคำพอุง

ห้างร้านสรรพสินค้าแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข