เซนทริโอล (อังกฤษ: centriole) เป็นออร์แกเนลล์ส่วนที่อยู่ใกล้นิวเคลียส พบในเซลล์สัตว์ และโพรทิสต์บางชนิด มีขนาดเล็ก ใส มีรัศมีแผ่ออกมาโดยรอบมีรูปร่างคล้ายท่อทรงกระบอก ในแต่ละเซลล์จะมีเซนทริโอล 2 อัน เรียงในลักษณะตั้งฉากกัน หน้าที่ของเซนทริโอล คือ ช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมในขณะที่มีการแยกตัวของเซลล์

Schematic of centriole showing microtubule triplets
Three-dimensional view of a centriole
Centrioles from common shore crab hepatopancreas

ประกอบด้วยไมโครทิวบูล คือ มีไมโครทิวบูล 3 ท่ออยู่รวมกันเป็นมัดทั้งหมด 9 มัด เป็นวงแหวนตรงกลางของกระบอก มักเป็นคู่วางตั้งฉากกัน เรียกว่า เซนโทรโซม (centrosome)