เปิดเมนูหลัก
โครงสร้างของเซนโทรโซม

เซนโทรโซม (อังกฤษ: centrosome) เป็นออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก พบในเซลล์สัตว์ทุกชนิดและพบในพวกโปรตีสต์บางชนิด มีลักษณะ 2 อัน วางตั้งฉากกัน แต่ละอันจะเรียกว่า เซนทริโอล ซึ่งเซนทริโอลแต่ละอันจะประกอบด้วย ไมโครทูบูล (microtubule) โดยมีโครงสร้างแบบ 9+0 (9+0=27) มีหน้าที่ในการแบ่งเซลล์ของสัตว์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของโครโมโซม โดยการสร้างเส้นใยสปินเดิล (spindle fiber) หรือเส้นใยไมโทติก (mitotic spindle)

อ้างอิงแก้ไข

  • Bornens M, Azimzadeh J (2007). "Origin and evolution of the centrosome". Adv. Exp. Med. Biol. 607: 119–29. PMID 17977464.