ไฟล์:เจ้าขุนแสงแห่งสีป่อ.jpg
เจ้าขุนแสงแห่งสีป่อ
ไฟล์:เจ้าฟ้าขุนแสงกับมหาเทวี.jpg
เจ้าขุนแสงกับมหาเทวี

เจ้าขุนแสง เจ้าฟ้าแห่งเมืองสีป่อในรัฐฉานในปัจจุบันเป็นผู้ที่นำกองทัพไทใหญ่ขับไล่อิทธิพลพม่าออกไปจากเมืองสีป่อได้ในพ.ศ. 2425 แต่ภายหลังถูกเจ้าฟ้าหลวงเมืองนาย เจ้าขุนกี่ เจ้าฟ้าหลวงเมืองลอกจอก เจ้าไก่หลาน และเจ้าฟ้าไทใหญ่อื่นๆ ปลดออกจากตำแหน่ง จากนั้นได้ให้เจ้าแลงป่าหลานชายเจ้ามังตุย เชื้อพระวงศ์พม่าราชวงศ์คองบองขึ้นเป็นเจ้าฟ้าแทน ทำให้เจ้าขุนแสงหาทางขึ้นเป็นใหญ่อีกครั้ง จนกระทั่งเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น กองทัพพายัพของไทยได้บุกยึดรัฐฉานได้เกือบทั้งหมดและก่อตั้งสหรัฐไทยเดิม ข่าวการเคลื่อนทัพของกองทัพไทยได้รับรู้ไปถึงเจ้าขุนแสง เจ้าขุนแสงจึงได้ติดต่อกับทางกองทัพไทย กองทัพไทยจึงได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าฟ้าเมืองสีป่อในขณะที่เจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชขึ้นเป็นเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง หลังสงครามสงบเจ้าฟ้าขุนแสงได้ทรงประทับที่เชียงใหม่ชั่วคราวและได้กลับไปยังเมืองสีป่ออีกครั้ง และได้เข้าร่วมกับขบวนการปฏิวัติแห่งรัฐไทมีผลงานรักชาติมากมาย จนกระทั่งประชาชนรัฐฉานได้ยกย่องท่านขึ้นเป็นพ.ศ. 2528 วีรชนแห่งผู้รักชาติแห่งไท