เคาน์ตีฮอลแลนด์

อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ (เยอรมัน: Graafschap Holland, อังกฤษ: County of Holland) เป็นอ[1]ที่ปกครองโดยเคานท์แห่งฮอลแลนด์ อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ก่อตั้งขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 และมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1795 ที่ตั้งของอาณาจักรใกล้เคียงกับบริเวณจังหวัดฮอลแลนด์เหนือและฮอลแลนด์ใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบัน และรวมทั้งเกาะ Terschelling, Vlieland, Urk และ Schokland แต่ไม่รวมเกาะต่างๆ ของฮอลแลนด์ใต้ เมืองหลวงของอาณาจักรอยู่ที่เฮก

อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์

Graafschap Holland
คริสต์ศตวรรษที่ 11ค.ศ. 1795
ของอาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์
ตราแผ่นดิน
อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ค.ศ. 1350
อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ค.ศ. 1350
สถานะรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงเฮก
ภาษาทั่วไปภาษาดัตช์เก่า, ภาษาฟรีเชียนเก่า, Diets, ดัตช์
ศาสนา
โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนท์
การปกครองอาณาจักรเคานท์
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• ก่อตั้ง
คริสต์ศตวรรษที่ 11
ค.ศ. 1579
• ฟิลิปที่ 2ถูกขับจากการเป็นประมุข
ค.ศ. 1581
• สิ้นสุด
ค.ศ. 1795
ถัดไป
สาธารณรัฐปัตตาเวีย

อ้างอิง แก้

  1. Holy Roman Empire[1]
  • Block, Dick (1977–1983). Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Haarlam: Fibula-Van Dishoeck. ISBN 9022838005.
  • Lamberts, J.C.H. (2006). Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn: HBuitgevers. ISBN 90-5574-474-3.
  • Graaf, A.C.F. (1970). Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum. ISBN 9065508074.
  • Koch, A.C.F. (1970). Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, Deel I - einde 7e eeuw tot 1222. Den Haag: Nijhoff. ISBN 9024704030.
  • Beukers, T. de (2002). Geschiedenis van Holland tot 1572. Hilversum. ISBN 9065506829.

ดูเพิ่ม แก้