เคาน์ตีฮอลแลนด์

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ฮอลแลนด์ (แก้ความกำกวม)

อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ (เยอรมัน: Graafschap Holland, อังกฤษ: County of Holland) เป็นอ[1]ที่ปกครองโดยเคานท์แห่งฮอลแลนด์ อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ก่อตั้งขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 และมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1795 ที่ตั้งของอาณาจักรใกล้เคียงกับบริเวณจังหวัดฮอลแลนด์เหนือและฮอลแลนด์ใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบัน และรวมทั้งเกาะ Terschelling, Vlieland, Urk และ Schokland แต่ไม่รวมเกาะต่างๆ ของฮอลแลนด์ใต้ เมืองหลวงของอาณาจักรอยู่ที่เฮก

อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์
Graafschap Holland
รัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
คริสต์ศตวรรษที่ 11ค.ศ. 1795 Flag of the navy of the Batavian Republic.gif


ตราแผ่นดิน

อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ค.ศ. 1350
เมืองหลวง เฮก
ภาษา ภาษาดัตช์เก่า, ภาษาฟรีเชียนเก่า, Diets, ดัตช์
ศาสนา โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนท์
การปกครอง อาณาจักรเคานท์
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  สถาปนา คริสต์ศตวรรษที่ 11
 -  ร่วมในการปฏิวัติดัตช์ ค.ศ. 1579
 -  ฟิลิปที่ 2ถูกขับจากการเป็นประมุข ค.ศ. 1581
 -  สิ้นสุด ค.ศ. 1795

อ้างอิงแก้ไข

  1. Holy Roman Empire[1]
  • Block, Dick (1977–1983). Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Haarlam: Fibula-Van Dishoeck. ISBN 9022838005.
  • Lamberts, J.C.H. (2006). Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn: HBuitgevers. ISBN 90-5574-474-3.
  • Graaf, A.C.F. (1970). Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum. ISBN 9065508074.
  • Koch, A.C.F. (1970). Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, Deel I - einde 7e eeuw tot 1222. Den Haag: Nijhoff. ISBN 9024704030.
  • Beukers, T. de (2002). Geschiedenis van Holland tot 1572. Hilversum. ISBN 9065506829.

ดูเพิ่มแก้ไข