คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เปลี่ยนทางจาก อีสานโพล)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Economics, Khon Kaen University) เป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะวิชา ภายในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นคณะวิชาที่โอนย้ายมาจาก "คณะวิทยาการจัดการ" (ปัจจุบัน คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Economics,
Khon Kaen University
ชื่อย่อศ. / ECON
สถาปนา14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (8 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
ที่อยู่
สี███ สีทอง
เว็บไซต์econ.kku.ac.th

ประวัติ

แก้

"คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับบรรจุตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเนื่องมาจากสถานการณ์การรวมตัวของประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ทำให้เกิดความต้องการองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิลุ่มน้ำโขงและความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของการเติบโตและปัญหาเชิงลึกในภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเล็งเห็นว่าการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้น สามารถสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านและต่อยอดความรู้ที่ได้ในการช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับสังคม เสนอแนะนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแขนงต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มอบหมายให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทำการศึกษาและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ อันเนื่องมาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีความพร้อมที่สามารถยกฐานะเป็นคณะวิชาเพื่อสอดคล้องต่อความนโยบายและความต้องการในการผลิตองค์ความรู้วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ หลังจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1765/2558 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำหนดให้มีส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ด้วย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 91ง ฉบับที่ 9/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 จึงทำให้คณะเศรษฐศาสตร์มีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าคณะวิชา ภายในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการเป็น "คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี" เพื่อสอดคล้องต่อภารกิจการจัดการเรียนการสอนภายในอนาคตอีกด้วย

จากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2559 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการดำเนินการบริหารจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ ให้โอนย้ายหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร และทรัพยากรดำเนินการที่สำคัญจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อดำเนินการจัดตั้งสำนักงานคณบดี โดยตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นสำนักงานชั่วคราวเพื่อดำเนินงานในระยะแรก

ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณบดี

แก้
ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี 2 กุมภาพันธ์ 2559 - 7 กันยายน 2559 (รักษาการแทน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง 8 กันยายน 2559 - มกราคม 2560 (รักษาการแทน)
3. ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้