การทำให้เกิดผล

(เปลี่ยนทางจาก อิมพลีเมนต์)


การทำให้เกิดผล (อังกฤษ: implementation) คือขั้นตอนต่อจากกระบวนการคิด,​ การวางแผน,​ การสร้างแบบจำลอง หรือการคิดขั้นตอนวิธี โดยประยุกต์สิ่งเหล่านี้เพื่อการใช้งานจริง

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก้

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การทำให้เกิดผลคือการประยุกต์ขั้นตอนวิธีให้กลายเป็นโปรแกรม โดยอาศัยกระบวนการเขียนโปรแกรม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แก้

ดูเพิ่ม แก้