การทำให้เกิดผล

(เปลี่ยนทางจาก อิมพลีเมนต์)

การทำให้เกิดผล (อังกฤษ: implementation) คือขั้นตอนต่อจากกระบวนการคิด,​ การวางแผน,​ การสร้างแบบจำลอง หรือการคิดขั้นตอนวิธี โดยประยุกต์สิ่งเหลานี้เพื่อการใช้งานจริง

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก้ไข

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การทำให้เกิดผลคือการประยุกต์ขั้นตอนวิธีให้กลายเป็นโปรแกรม โดยอาศัยกระบวนการเขียนโปรแกรม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข