โปรแกรม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

โปรแกรม เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่า "program" ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเองมีหลายความหมาย เช่น: