อัลละฮ์เซอลามัตกันซุลตันกามี

อัลละฮ์เซอลามัตกันซุลตันกามี (Allah Selamatkan Sultan Kami) เป็นเพลงคำนับประจำรัฐปะหัง

ทำนองเก่า ภาษามลายูแก้ไข

ya Allah yang maha kuasa

lanjutkan usia ke bawah duli yang maha mulia

dirgahayu,darul Makmur

Aman dan Bahagia Sentiasa

Ya Allah,selamatkan

Ke Bawah Duli Raja Kami

ทำนองใหม่ ภาษามลายูแก้ไข

Ya Allah Yang masa Kuasa

lanjutkan Usia duli yang maha mulia

dirgahayu,darul makmur

Aman dan Bahagia Sentiasa

Ya Allah Selamatkan duli Tuanku Raja Kami

ภาษาอังกฤษ ทำนองเก่าแก้ไข

O god The Most high,the merciful

give a long life to his Exalted highness

long live to you our land of tranquility

grant us Peace and happiness

O almighty lord,Save His Majesty,Our beloved king

ทำนองใหม่ ภาษาอังกฤษแก้ไข

O god The most high,the merciful

grant a long life to his majesty

long live to you our land of tranquility

grant us peace and happiness

O almighty lord, bless His majesty,Our king