อัครบิดรแห่งแอนติออก

อัครบิดรแห่งแอนติออก (อังกฤษ: Patriarch of Antioch) คือประมุขฝ่ายคริสตจักรประจำนครแอนติออก นับเป็นตำแหน่งอัครบิดรสำคัญ 1 ใน 5 ตำแหน่งตามหลักเบญจาธิปไตยของคริสตจักร (อีก 4 ตำแหน่ง ได้แก่ โรม คอนสแตนติโนเปิล อะเล็กซานเดรีย และเยรูซาเลม ตามลำดับ) เชื่อว่าเป็นตำแหน่งที่สืบมาจากนักบุญซีโมนเปโตร

อัครบิดร
แห่งแอนติออก
มุขนายก
ออร์ทอดอกซ์
องค์ปัจจุบัน
จอห์นที่ 10 แห่งแอนติออก
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2013

การเรียก
มุขมณฑล เขตอัครบิดรแอนติออก
อาสนวิหาร อาสนวิหารมาริอาไมต์แห่งดามัสกัส
องค์แรก: นักบุญซีโมนเปโตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: ค.ศ. 37
ที่พำนัก: กรุงดามัสกัส

เว็บไซต์: http://www.antiochpatriarchate.org/

ประวัติ

แก้

ศาสนาคริสต์ยุคแรกมีอัครบิดร 3 ตำแหน่ง คือ อัครบิดรแห่งโรม อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย และอัครบิดรแห่งแอนติออก ต่อมาได้มีมติจากสังคายนาแห่งแคลซีดันให้มีอัครบิดรแห่งเยรูซาเลมและอัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล แยกออกจากอัครบิดรแห่งแอนติออก[1]

ปัจจุบันมี 5 คริสตจักรที่อ้างตำแหน่งอัครบิดรแห่งแอนติออก ได้แก่

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเททพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 582-3