องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อังกฤษ: Marketing Organization for Farmers) หรือชื่อย่อว่า "อ.ต.ก." เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร การเจรจา การจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
Marketing Organization for Farmers
ตราเครื่องหมายราชการของ อ.ต.ก.
ตราสัญลักษณ์ทางการค้าของ อ.ต.ก.
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง6 ตุลาคม พ.ศ. 2517 (49 ปี)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
งบประมาณประจำปี2,045.4275 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ปณิธาน มีไชยโย, ผู้อำนวยการ
  • ภัคจิรา โรจนกฤตย์​, รองผู้อำนวยการ
  • เพิก เลิศวังพง, รองผู้อำนวยการ
  • ปิยวุฒิ วิหงษ์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์http://www.mof.or.th

ประวัติ แก้

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป[2] ในระยะแรกยังไม่มีสำนักงาน โดยใช้อาคารกรมกสิกรรม (เดิม) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ตั้งสำนักงาน ต่อมาจึงได้ย้ายมาเช่าอาคารเอกชนบริเวณซอยกระทรวงสาธารณสุข ถนนสามเสน จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินซึ่งเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งก่อสร้างตลาดกลางพหลโยธินและคลังสินค้า จำนวน 4 หลัง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520[3]

การบริหารงาน แก้

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน โดยมีจำนวนผู้แทนสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 คน และมีผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นกรรมการและเลขานุการ[4]

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517
  3. "ประวัติ อ.ต.ก." คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-18. สืบค้นเมื่อ 2012-03-23.
  4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535