หมวดหมู่:เพลงในปี พ.ศ. 2549

เพลงที่เขียนหรือผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)