หมวดหมู่:เพลงในปี พ.ศ. 2547

เพลงที่เขียนหรือผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)